POV Pipingportaal

Piping is een belangrijk faalmechanisme voor dijken. Het betreft een hoogwatersituatie waarbij door grondwaterstroming onder de dijk zand wordt meegevoerd naar het achterland. Daarmee kan de dijk zodanig worden onderspoeld dat deze kan bezwijken.

In het Pipingportaal zijn de resultaten van 21 deelverkenningen samengevat en vertaald naar praktisch bruikbare inzichten.

In het pipingportaal wordt ingegaan op vernieuwingen in aanpak over de hele beheercyclus van de dijk. Het faalmechanisme wordt beter in beeld gebracht door verbeterde onderzoeksmethoden, schematisering en analyses. Er worden mogelijkheden beschreven om de analyseresultaten te evalueren. Bovendien wordt ingegaan op de ontwikkelde nieuwe verbetermaatregelen zoals filterschermen, drainages en kwelwegverlenging. Tot slot wordt ingegaan op zaken die van invloed zijn op het dagelijks beheer na de realisatiefase van een dijkversterking.