Eindevaluatie projectoverstijgende verkenningen (POV's)

Het doel van deze evaluatie is om de lessen uit de POV’s te verzamelen en op basis hiervan een advies te geven hoe deze lessen mee te nemen in de doorontwikkeling van de Kennis- en Innovatieagenda en in de aanpak van nieuwe innovatieprojecten. De evaluatie richt zich op de organisatorische en procesmatige aspecten van de POV’s.

Vanaf de start van het Hoogwaterbeschermingsprogramma spelen innovaties een grote rol In de eerste jaren van het programma is veel aandacht besteed aan het initiëren van innovaties In de afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in de doorontwikkeling van kennis en innovaties, in zogenoemde projectoverstijgende verkenningen.

Het doel van de POV’s is om te innoveren en zo het HWBP beter, sneller en/of goedkoper te maken.

HWBP Kennis- en Innovatieagenda

Innovaties zijn geen luxe voor het HWBP, maar pure noodzaak. Er zijn flink wat innovaties nodig om de forse groei van het HWBP in de komende jaren op een beheerste wijze te realiseren tegen aanvaardbare kosten. Daarom is besloten om als alliantiepartners samen te onderzoeken hoe de aanpak kan worden verbeterd.

Hiervoor is onder andere de nieuwe HWBP Kennis- en Innovatieagenda (K&I Agenda) opgesteld. De programmadirectie vindt het belangrijk om de ervaringen uit de POV’s mee te nemen in de K&I Agenda en heeft het TwynstraGudde gevraagd om de huidige POV’s evalueren