Ingangstoets programma HWBP

Waterschappen melden gedurende het hele jaar nieuwe versterkingsprojecten voor subsidie aan. Om de stabiliteit en voorspelbaarheid van het programma te vergroten, gebruikt de HWBP-alliantie een ingangstoets voor nieuwe project-aanmeldingen. De programmadirectie HWBP beoordeelt nieuwe aanmeldingen en programmeert de subsidieaanvragen in de tijd.

Waarom een ingangstoets?

De ingangstoets geeft inzicht in de projectopgave. Deze informatie is belangrijk voor zowel het waterschap als de programmadirectie HWBP. Bij aanmelding van een project voor het programma brengen wij de risico’s rondom projectbeheersing, versterkings- en omgevingsopgave van het project kwalitatief in beeld.

Op basis van deze risico’s worden afspraken gemaakt over de voorwaarden voor toelating op programma. Want inzicht in de projectrisico’s, draagt positief bij aan de voorspelbaarheid en stabiliteit van het totale programma.

Wat is de functie van de ingangstoets?

De ingangstoets heeft drie functies:

 1. De ingangstoets beoordeelt de stabiliteit van de projectscope (veiligheidsopgave, omgevingsopgave, projectbeheersing en projectrisico’s).
 2. De ingangstoets geeft advies aan waterschap over:
  • de gehanteerde uitgangspunten in relatie tot planning en raming en de risico’s.
  • de wijze waarop onzekerheden in projectscope kunnen worden verkleind.
  • mogelijke vervolgonderzoeken die nodig zijn voor start project.
 3. De ingangstoets geeft advies aan programmadirectie over toegang tot het HWBP.

Ingangstoets in de praktijk

In het digitale magazine van het HWBP blikken wij terug op de ingangstoets voor de dijkversterking tussen Spijk en Westervoort. Projectmanager Ruud van Rooij ( Waterschap Rijn en IJssel) en lid van het expertteam vertellen over hun ervaringen met de ingangstoets.

Hoe werkt het proces van de ingangtoets?

De programmadirectie HWBP organiseert en faciliteert de ingangstoets. Een team van experts voert de toetsing uit, controleert feiten, bekijkt de risico’s en zekerheden en beoordeelt de inhoud van de projectaanvraag.

Lees meer over de werkwijze en bekijk het stroomschema

Wat is er nodig om de ingangstoets te doen?

Als een waterschap de trajectaanpak conform de Handreiking Trajectaanpak (Unie van Waterschappen) volgt, zijn alle ondergenoemde elementen aanwezig om de ingangstoets goed te doorlopen:
 

 1. Opgave waterveiligheid: wettelijke beoordeling veiligheidsbeeld uit de beoordelingsrapportage WBI, inclusief het daarin opgenomen handelingsperspectief gecombineerd met de ruimtelijke opgaven en kansen in de omgeving.
 2. Globaal verloop van veiligheidsbeeld in de tijd.
 3. Een strategie per normtraject hoe de waterveiligheidsopgave van dat traject het beste kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om een afweging en de keuze van deeltrajecten, het type maatregelen en om zicht op de kosten, fasering en onzekerheden. Criteria die bij de strategie en fasering een rol spelen, zijn:
  • de urgentie van de waterveiligheidsopgave
  • de ruimtelijke ontwikkelingen zoals planning en meekoppelkansen, concreet gemaakt met behulp van scenario’s met een bepaalde tijdshorizon.
  • de complexiteit van de omgeving
  • de bestuurlijke doelen en ambities
  • de organisatorische aspecten zoals capaciteit en financiën.
 4. Antwoord op de vraag bij welke niveau het project past:
  • basisniveau: inpassen
  • middenniveau: meekoppelen
  • hoogste niveau: gebiedsontwikkeling in combinatie met indicatie van urgentie
 5. Antwoord op de vraag of er sprake van uitwisseling (bijv. rivierverruimingsmaatregelen, maatregelen in de ruimtelijke ordening, rampenbeheersing)
 6. Intentieverklaring betrokken partijen (facultatief – indien relevant).

Lees meer over de Update Trajectaanpak en de Handreiking Trajectaanpak.