Subsidieregeling doeltreffender gemaakt

In juni 2021 stelde het Programmabestuur van het HWBP het Eindrapport ‘Opvolging evaluatie subsidieregeling’ vast. Het rapport beschrijft de resultaten die geboekt zijn in navolging van de aanbevelingen uit de evaluatie van de subsidieregeling uit 2019. De uitgevoerde aanbevelingen hebben geleid tot een verduidelijking van de regeling of verbetering van de werkwijze van de programmadirectie HWBP.

Wat is er verbeterd?

Meer dan 20 aanbevelingen zijn doorgevoerd. Een aantal belangrijke resultaten zijn:

  • Er is een referentiekader ontwikkeld om het gesprek beter te kunnen voeren over de kosten van een doelmatige projectaanpak.
  • Er is een handreiking voor de toepassing van Life Cycle Costing (LCC) opgesteld om LCC explicieter toe te passen in projecten. Zo is het helder hoe de kosten van oplossingen met verschillende levensduren onderling te vergelijken zijn.
  • Op verschillende vlakken is de informatievoorziening verbeterd. Informatie over projectbeheersing, subsidieverlening en de subsidiabiliteit van kostenposten is flink uitgebreid, waardoor alliantiepartners beter inzicht hebben in het subsidieverleningsproces.
Werkzaamheden aan de Lauwersmeerdijk
Lauwersmeerdijk (Wetterskip Fryslan)

Veel verbeteringen dragen bij aan meer inzicht in en transparantie over de processen en afwegingen die komen kijken bij het indienen en beschikken van subsidies. Dat zorgt voor een betere samenwerking in de alliantie en een  subsidieregeling die doeltreffend bijdraagt aan de gezamenlijke opgave van het HWBP.

Alle verbeteringen staan op één overzichtspagina, waar je ook het eindrapport kunt downloaden.

Welke partijen hebben samengewerkt aan de verbeteringen?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) en de Unie van Waterschappen (UvW) en de programmadirectie HWBP hebben gezamenlijk de regie gevoerd op het tot stand komen van de verbetervoorstellen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de alliantie heeft inhoudelijk gereflecteerd. Waterschappen zijn betrokken geweest bij de inhoudelijke voorstellen.