Handreiking verkenning HWBP-projecten

Het doel van de verkenning is het komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA) dat recht doet aan de verschillende belangen. De handreiking helpt de waterbeheerders zoals waterschappen bij het maken van keuzen bij het inrichten en uitvoeren van een verkenning.

De Handreiking verkenning is door de programmadirectie HWBP beschikbaar gesteld vanuit haar ambitie om de projectteams van de waterbeheerders zo goed mogelijk te begeleiden bij de technische/inhoudelijke uitvoering van de projecten.