Basisprincipes van projectbeheersing

Als alliantie willen wij continu ‘in control’ zijn van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met die ambitie zorgen we ervoor dat er sprake is van een stabiel programma. Dat vergt van ons dat wij de beheersing voor zowel projecten als het programma adequaat regelen.

Adequate beheersing draagt bij aan de alliantieprincipes ‘voorspelbaar en verrassingsvrij’ en ‘betrouwbaar’.

Wat is projectbeheersing?

Bij projectbeheersing wordt gestuurd op:

  • Tijd
  • Geld
  • Kwaliteit
  • Informatie
  • Organisatie

Door projectbeheersing bij HWBP-projecten toe te passen, kan de voorbereiding, uitvoering en afronding van een dijkversterkingsproject beheerst verlopen.

Hoe werkt projectbeheersing?

Projectbeheersing begint bij de projectopdracht, waarin in het bijzonder de scope en bijbehorende financiële en planningsafspraken zijn vastgelegd. Bij een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van de projectopdracht stuurt het projectteam op de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Om deze aspecten te kunnen beheersen zijn instrumenten nodig, zoals informatie en organisatie. Ook bij HWBP-projecten maken wij gebruik van risicomanagement: het bepalen en beheersen van de onzekerheden die bedreigingen of kansen vormen om de gestelde doelen te bereiken.

In de Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming staan eisen voor projectbeheersingsaspecten, die nodig zijn voor een gedegen subsidieaanvraag.

Wat is het gevolg van projectbeheersing?

Het toepassen van projectbeheersing levert een projectteam juiste sturingsinformatie om een project bij te sturen. Het ultieme doel van projectbeheersing is dat dat een project binnen de vastgestelde referenties van tijd, geld en kwaliteit wordt uitgevoerd.

Wat betekent dit voor mijn project?

Als een primaire waterkering niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen, kan een waterschap een aanvraag doen voor subsidie bij de programmadirectie HWBP. Lees meer hierover op de pagina Subsidieverlening.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het projectteam van een waterschap voorafgaand aan een fase een plan van aanpak in bij de programmadirectie HWBP. In het plan van aanpak zijn aspecten als tijd, geld, kwaliteit, risico’s en organisatie opgenomen om te komen tot een sober en doelmatig ontwerp van de verbetermaatregel.

Omdat de programmadirectie de subsidie op basis van voorcalculatie verleent, is het waterschap risicodragend voor de uitvoering van de projectfasen. Goede projectbeheersing is daarom van groot belang, want waterschappen dragen zelf de zorg om te komen tot een uitvoering en resultaat die zoveel als mogelijk passen binnen de vooraf afgesproken referenties.

Wat doet de programmadirectie HWBP?

De programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De programmadirectie toetst bij een subsidieaanvraag of de projectbeheersing bijdraagt aan een effectieve en efficiënte projectaanpak om te komen tot een sobere en doelmatige verbetermaatregel bij een dijkversterkingsopgave.

Op de themapagina 'Projectbeheersing' vind je de meest actuele informatie over risicomanagement, planningsmanagement, kostenmanagement en interne tarieven.