Grondgestuurd ontwerpen; 'Best Practices' Internationaal

Het eerste onderdeel van deze inventarisatie is gebaseerd op interviews van verschillende gerespecteerde experts uit de internationale dijkenwereld. Om een divers beeld te krijgen is gekozen een viertal kandidaten uit verschillende landen en disciplines te interviewen, vanuit zowel de meer wetenschappelijke, de ontwerpende als de uitvoerende hoek. Daarnaast zijn de geïnterviewde personen betrokken bij het ontwerp van dammen en dijken over hun eigen landsgrenzen, waardoor eigen ervaring geplaatst kan worden in internationaal verband. De verslagen van de interviews zijn opgenomen in de appendices bij dit
rapport.

Gedurende twee webinars met Nederlandse experts en één webinar met internationale experts zijn de bevindingen uit de interviews gepresenteerd en zijn nieuwe inzichten opgehaald bij de deelnemers. Deze inzichten zijn meegenomen in de gepresenteerde bevindingen onder de daarvoor relevante hoofdstukken.

Op basis van bovengenoemde inventarisaties is een rode draad opgesteld met concrete adviezen aan de POV DGG en de sector om grondgestuurd ontwerpen mogelijk te maken binnen de aankomende dijkversterkingen, daar waar dit mogelijk meerwaarde heeft.