Corona en stikstof & subsidie

Hoe gaat het HWBP om met meerkosten wegens wijziging van wet- en regelgeving? Deze redeneerlijn informeert over de werkwijze voor het toepassen van artikel 11 van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming (hierna: subsidieregeling).

Deze redeneerlijn is op 17 maart 2021 vastgesteld door het Programmabestuur HWBP en kan worden toegepast voor dossiers rond corona en stikstof.

Update 1 april 2022: Sinds de invoering van de coronamaatregelen in wet- en regelgeving is het mogelijk geweest om de daaraan gerelateerde meerkosten te subsidiëren op basis van artikel 11 van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014.
 
Omdat er vanaf eind maart 2022 geen coronamaatregelen meer gelden, kunnen er vanaf 1 april 2022 geen coronaclaims meer ingediend worden op basis van het genoemde artikel. Er is namelijk geen sprake meer van een specifieke wijziging/aanscherping van de regels in de wet- of regelgeving m.b.t. corona, die kunnen leiden tot hogere kosten voor een projectfase.
 
Indien er nieuwe maatregelen/ beperkingen komen in de wet- en regelgeving, dan zal opnieuw bezien worden in hoeverre dat leidt tot aanvullende subsidie zoals bedoeld in artikel 11 van de subsidieregeling.

Artikel 11: wijziging wet- en regelgeving

In artikel 11 van de subsidieregeling staat dat de beschikking tot subsidieverlening wordt gewijzigd indien de geraamde subsidiabele kosten toenemen als gevolg van wijzigingen in wet- of regelgeving of als gevolg van wijziging van de reikwijdte van de maatregel voor zover die wijziging plaatsvindt op initiatief of aanwijzing van de Minister. De uitwerking van de vraag hoe we artikel 11 hanteren, kun je lezen in de generieke werkwijze op de pagina Wijziging wet- en regelgeving & Subsidie.

We maken onderscheid tussen lopende projectfasen en nieuwe projectenfasen.

1. Lopende projectfasen

Artikel 11 van de subsidieregeling heeft betrekking op situaties waarin de subsidiabele kosten van een projectfase toenemen ‘als gevolg van’ een wijziging van wet- en regelgeving. In lopende projectfasen kan sprake zijn van meerkosten als gevolg van de wijziging van wet- en regelgeving. Het gaat dan dus om projectfasen waarvoor reeds subsidie verleend is.

Is er sprake van wijziging wet- en regelgeving?

Er moet sprake zijn van wijziging van wet- en regelgeving om artikel 11 in te kunnen roepen.

Zijn de hogere kosten gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving?

Volgens artikel 11 moet deze specifieke wijziging/aanscherping van de regels in de wet of regelgeving en de hogere kosten voor een projectfase, een direct verband hebben met elkaar. Het is aan de beheerders om aan te tonen dat dit verband er is om met succes een beroep te kunnen op artikel 11.

Subsidiabele kosten

Het is tenslotte relevant dat de meerkosten passen in de regeling om subsidiabel te kunnen zijn (sober en doelmatig). Het moet daarvoor duidelijk zijn om welke kosten/problemen het gaat. Per project(fase) moet dat nader worden bekeken.

PFAS valt niet onder artikel 11

Deze redeneerlijn kan worden toegepast voor dossiers rond Corona en Stikstof. PFAS maakt hier geen onderdeel van uit, omdat het wegens voortschrijdend inzicht niet valt onder de werking van artikel 11. De onderstaande figuur klopt op dit moment niet. Echter, er wordt toch de mogelijkheid tot tussentijdse wijziging gegeven op basis van de Algemene wet bestuursrecht voor lopende projectfasen. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met het begeleidingsteam van de programmadirectie HWBP’.

Conclusie

Het is dus mogelijk dat een beheerder een beroep doet op artikel 11 om meerkosten wegens een wijziging van wet en regelgeving te laten subsidiëren. Hier moet wel onderbouwd worden dat deze wijziging tot een hogere kostenraming leidt voor een concrete projectfase. Dit betekent dus dat de beheerder moet aantonen dat er een direct verband bestaat tussen de gewijzigde wet- en regelgeving en deze hogere kosten. Hier is verder wel noodzakelijk om te kijken in hoeverre de consequenties van de wijziging voldoende duidelijk zijn.

2. Nieuwe projectfasen

Als er sprake is van wijziging van wet en regelgeving, dan worden de consequenties – als die voldoende duidelijk zijn - van de wijziging meegenomen in de basisaanpak van de projectfase en kunnen eventuele risico’s opgenomen worden in het risicodossier en de raming. De wijziging is dan een onderdeel van de subsidieaanvraag en er wordt geen aanspraak gemaakt op artikel 11 voor deze wijziging van wet- en regelgeving.