Wijzigingen wet- en regelgeving & subsidie

Op deze pagina staat de generieke werkwijze rondom artikel 11 van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming (hierna: subsidieregeling) beschreven. Het artikel gaat in op de de toepassing van artikel 11 van de subsidieregeling bij meerkosten wegens wijziging van wet- en regelgeving of als gevolg van wijziging van de reikwijdte van de maatregel voor zover die wijziging plaatsvindt op initiatief of aanwijzing van de Minister.

Deze generieke werkwijze moet gelezen worden in de context van de redeneerlijn voor artikel 11 'corona, stikstof en PFAS & Subsidie', waarin is uitgelegd wanneer het genoemde artikel van toepassing is. Het gaat in voorliggende werkwijze om de uitwerking van de vraag hoe artikel 11 gehanteerd zal worden. Kern van de werkwijze is ‘maatwerkafspraken’. Deze werkwijze is daarmee ook van toepassing op de dossiers rond corona en stikstof. Op 23 juni 2021 heeft het Programmabestuur HWBP akkoord gegeven op de beschreven werkwijze op deze pagina.

Generieke werkwijze

Indien meerkosten worden verwacht zoals bedoeld in artikel 11 van de subsidieregeling, dan wordt in eerste instantie tussen het waterschap en de programmadirectie HWBP een oplossing uitgewerkt.

  • Op projectniveau wordt de situatie van geval tot geval beoordeeld.
  • Bij wijziging van de subsidieverlening met een beroep op artikel 11, dient overeenkomstig de subsidieregeling eerst een inschatting gemaakt te worden van de meerkosten. Ook hier dient voorcalculatie in acht te worden genomen. In overleg met het HWBP begeleidingsteam worden tijdig afspraken gemaakt over het te volgen traject en de inschatting van de extra kosten. Qua werkwijze geldt dat er een integrale impact op het project, scope, budget, planning en risicodossier uitgewerkt moet worden, zodat de extra bijdrage vastgesteld kan worden.
  • Indien kosteninschatting vooraf geen problemen geeft, dan kan de subsidieverlening tussentijds gewijzigd worden voor een aanvullende subsidie als voldaan wordt aan artikel 11.
  • Indien kosteninschatting vooraf toch lastig blijkt te zijn, dan wordt zo snel mogelijk voordat de kosten worden gemaakt, tussen het waterschap en het begeleidingsteam een gesprek gevoerd. Dit om het principe van voorcalculatie zoveel mogelijk te volgen en om met elkaar overeenstemming te hebben over de proportionaliteit van de meerkosten. Het is in dit geval raadzaam om eerst meer helderheid te krijgen over de impact voor het project, om vervolgens een aanvullende subsidie aan te vragen, conform de spelregels van de subsidieregeling. Kern van de afspraken moeten altijd zo goed als mogelijk het principe van voorcalculatie kenmerken. Bij het voorgaande punt kan het waterschap, het begeleidingsteam vooraf periodiek (bijv. per drie maanden) inzicht geven in en onderbouwing van de kosten van maatregelen die getroffen moeten worden. Het is van belang dat over de aanpak en kosten voor de voorliggende periode de programmadirectie wordt geïnformeerd en overeenstemming is tussen de programmadirectie en de beheerder.
  • Over de wijze waarop de verrekening van de meerkosten zoals bedoeld in artikel 11 gaat plaatsvinden, zal overlegd worden met het begeleidingsteam waar een maatwerkafspraak voor kan worden gemaakt.

Stikstof-specifieke werkwijze

Specifiek voor stikstof houdt deze werkwijze het volgende in:

Hiervoor geldt dat de gevolgen voor stikstof vooraf in beeld gebracht moeten worden, waarna een aanvullende subsidie kan worden aangevraagd. Indien dit met teveel onzekerheden omgeven is, is het raadzaam om eerst meer helderheid te krijgen over de impact, om vervolgens een aanvullende subsidie aan te vragen, conform de spelregels van de subsidieregeling.

Corona-specifieke werkwijze

Aangezien de beperkende coronamaatregelen zijn opgeheven, is het niet mogelijk om coronaclaims in te dienen op basis van het artikel 11.