Circulariteit

In een circulaire economie bestaat geen afval. Materialen en grondstoffen worden efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Bij dijkversterkingen en het verbeteren van kunstwerken gebruiken we veel materialen zoals zand, klei en grond, maar ook staal en beton. De winning en transport belasten het klimaat fors en kosten veel energie. De rijksoverheid heeft als doel vóór 2050 een circulaire economie te realiseren met als rijkstussendoelstelling 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 (Bron: Rijksbrede Programma Circulaire Economie). Om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie mogelijk te maken, is het noodzakelijk om circulariteit te verankeren in de bestaande werkprocessen van HWBP-projecten.

In de duurzaamheidsroos is dit thema opgedeeld in twee onderwerpen:

Materiaalgebruik- en verbruik

Het thema materialen gaat over het minimaliseren van materialengebruik en de negatieve milieueffecten voortvloeiend uit het materialengebruik die in dijkversterkingen worden gebruikt zoals beton, staal en kunststoffen.

Grondstoffengebruik- en verbruik

Dijken bestaan voornamelijk uit grond. Door grond uit de omgeving te gebruiken hoeft er minder grond van elders te worden aangevoerd waardoor je minder uitstoot hebt. Daarnaast is het gebruik van gebiedseigen grond mogelijk goedkoper en sneller. Denk bijvoorbeeld aan: met lokaal beschikbare grond (bijvoorbeeld keileem of (bagger)slib) een veilige dijk bouwen; of grond van andere projecten (niet direct aan dijkversterking verbonden projecten) gebruiken en toepassen bij de dijkversterking.

Tools & handreikingen:

Best practices:

  • Klei van dichtbij – Hunze en Aa’s
  • Circulair schaduwontwerp Grebbedijk - Vallei en Veluwe
  • Zetsteen van baggerspecie - Scheldestromen

Ontwerpuitgangspunten:

P.M.

Websites met relevante informatie