Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

De dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Scope 10,5 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte en stabiliteit
Bijzonder lintbebouwing aan beide zijden van de dijk
Link website project Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

In het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) versterkt Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 10,5 kilometer dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak. Deze dijk, die de Krimpenerwaard beschermt, voldoet niet meer aan de vereiste waterveiligheidsnormen.

Het inpassen van de dijkversterking is een uitdaging. De dijk heeft bebouwing aan twee zijden, steile taluds, een krap wegprofiel en het is ook nog de enige verbindingsweg. Er zijn veel verschillende woon- en werksituaties aan de binnen- en buitenzijde van de dijk (circa 770 adressen). In het projectgebied vallen twee historische dorpskernen en er zijn grote (transport)bedrijven, monumentale panden, sportverenigingen, begraafplaatsen en een schaatsbaan. Het project heeft daardoor veel inpassingen en maatwerk en ruim veertig overgangen tussen de verschillende dijkvak-oplossingen. De dijkversterking gaat een grote impact hebben op de omgeving.

Context

In de planuitwerkingsfase is de omgeving betrokken bij het verder uitwerken van het voorkeursalternatief (2018) naar een voorkeursoplossing. Hierna is de voorkeursoplossing verder aangescherpt naar een vergunningsontwerp. Deze is daarmee de basis geweest voor het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) dat eind 2022 ter inzage is heeft gelegen.

Het ontwerp bestaat voor het grootste deel uit een zelfstandig kerende constructie (6,6 kilometer). Daarnaast worden er ook grondoplossingen (al dan niet met hulpconstructie) toegepast en worden voorlanden benut.

Planning

De planuitwerkingsfase is nagenoeg achter de rug. In 2022 is hard gewerkt aan het OPPW en de bijbehorende m.e.r. In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat is de invloed van systeemmaatregelen rond de Hollandsche IJssel op de versterkingsopgave voor KIJK onderzocht. Verlaging van de faalkans bleek kansrijk. Als gevolg hiervan is de stormvloedkering in de Hollandsche IJsselkering met een factor 10 betrouwbaarder gemaakt. Dit verlaagt de ontwerpwaterstanden in de Hollandsche IJssel waardoor de kosten van project KIJK worden verminderd en de ruimtelijke inpassing eenvoudiger is.

Verlaging van de maalstop en het afdammen van de Hollandsche IJssel bleken geen realistische oplossingen te bieden. De verlaging van de faalkans leidt ertoe dat de versterkingsopgave voor de KIJK-dijk en toekomstige opgaven voor dijkversterkingen langs de Hollandsche IJssel kleiner worden. Door de lagere ontwerpwaterstanden heeft versterking van de KIJK-dijk minder impact op de omgeving.

Eind 2022 is het OPPW ter inzage gelegd in een door de provincie gecoo╠łrdineerde procedure, samen met alle andere benodigde hoofdvergunningen. In het eerste kwartaal van 2023 heeft het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard het definitieve Projectplan Waterwet van dijkversterking KIJK vastgesteld. De volgende stap in het proces is dat de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland goedkeuring moeten geven aan het Projectplan Waterwet.

De planning is dat het Goedkeuringsbesluit van de provincie in het derde kwartaal ter inzage wordt gelegd. Als er geen beroepen worden ingediend is eind 2023 het Projectplan Waterwet onherroepelijk. Tegelijkertijd wordt in 2023 en begin 2024 het ontwerp verder gedetailleerd waarbij ook de omgeving weer stap voor stap wordt betrokken. De start van de realisatiefase is voorzien eind 2024 en de start van de werkzaamheden buiten in 2025.