Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

De dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Scope 10,5 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte en stabiliteit
Bijzonder lintbebouwing aan beide zijden van de dijk
Link website project Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

In het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) versterkt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 10,5 kilometer dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak. Deze dijk, die de Krimpenerwaard beschermt, voldoet niet meer aan de vereiste waterveiligheidsnormen. In de verkenningsfase (2015 - 2018) is duidelijk geworden dat er behalve een stabiliteitsprobleem ook een hoogteprobleem is.

Het inpassen van de dijkversterking is een uitdaging. De dijk heeft bebouwing aan 2 zijden, steile taluds, een krap wegprofiel en het is ook nog de enige verbindingsweg. Er zijn veel verschillende woon- en werksituaties aan de binnen- en buitenzijde van de dijk (circa 770 adressen). In het projectgebied vallen 2 historische dorpskernen en er zijn grote (transport)bedrijven, monumentale panden, sportverenigingen, begraafplaatsen en een schaatsbaan. Het project heeft daardoor veel inpassingen en maatwerk en ruim 40 overgangen tussen de verschillende dijkvak-oplossingen. De dijkversterking gaat een grote impact hebben op de omgeving. 

Context

Niet alleen de dijk, maar het hele systeem van de Hollandsche IJssel is beschouwd, omdat ook andere hoofdobjecten in het systeem (voorland, watergang Hollandsche IJssel, stormvloedkering, achterland) kunnen bijdragen aan het verkleinen van de veiligheidsopgave. De gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en de regionale directie van Rijkswaterstaat zijn erbij betrokken. Sinds de verkenning heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard intensief met bewoners en bedrijven aan de dijk gesproken over oplossingen en de inpassing daarvan.

In oktober 2018 is het voorkeursalternatief vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft welke oplossing wordt gekozen om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook in de planuitwerkingsfase is de omgeving betrokken bij het verder uitwerken van het voorkeursalternatief naar een voorkeursoplossing. Hierna is de voorkeursoplossing verder aangescherpt naar een vergunningsontwerp. Deze is daarmee de basis voor het Ontwerp Projectplan Waterwet dat eind 2022 ter inzage is gelegd.

Het ontwerp bestaat voor het grootste deel uit een zelfstandig kerende constructie (6,6 kilometer). Daarnaast worden er ook grondoplossingen (al dan niet met hulpconstructie) toegepast en worden voorlanden benut.  

Planning

De planuitwerking is in volle gang. In 2022 is hard gewerkt aan het Ontwerp Projectplan Waterwet en de bijbehorende m.e.r. Deze worden eind 2022 ter inzage gelegd in een door de provincie gecoördineerde procedure, tezamen met alle andere benodigde hoofdvergunningen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 het definitieve Projectplan Waterwet wordt vastgesteld door de Verenigde Vergadering en dat de provincie kort daarna het goedkeuringsbesluit neemt.

De planning is dat eind 2023 het Projectplan Waterwet onherroepelijk is. Tegelijkertijd wordt in 2023 het uitvoeringsontwerp (UO) verder gedetailleerd waarbij ook de omgeving weer stap voor stap wordt betrokken. In samenwerking met netbeheerders is de voorbereiding van het verleggen van kabels en leidingen in gang gezet naar een tracé achterlangs voor zover dat mogelijk is. Hiervoor worden in 2023 belangrijke stappen gezet in de vorm van een definitief tracé en de af te sluiten Projectovereenstemmingen (POS). De start van de realisatie is voorzien in 2024.