Dijkversterkingsproject Zuid-Beveland Oost (Westerschelde)

De dijk bij Zuid-Beveland Oost (Westerschelde) voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Scheldestromen
Scope 18,7 kilometer
Projectfase voorverkenning
Opgave stabiliteit en bekleding
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Uit de veiligheidsbeoordeling van dijktraject 31-1 in juli 2021 blijkt dat het dijktracé op Zuid-Beveland Oost langs de Westerschelde grotendeels is afgekeurd. Alleen voor het deel in het kanaal door Zuid-Beveland en bij de in 2016 uitgevoerde versterking van de Emanuelpolder wordt aan de normeis (1:30.000) voldaan. Het normtraject is voornamelijk afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit, graserosie op binnentalud en graserosie op buitentalud.

Context

In 1953 zijn er twee dijkdoorbraken geweest in de buurt van een van deze deeltrajecten. Bij een van die dijkdoorbraken is een stroomgat ontstaan. Verder zijn, grenzend aan de westkant van het project, drie doorbraken met stroomgat ontstaan in de voormalige veerhaven Kruiningen. Grotendeels is het achterland een agrarisch gebied.

De voorbereiding en realisatie worden uitgevoerd door het IPM-team van Waterschap Scheldestromen. Verder worden gemeenten en de direct belanghebbenden betrokken bij de planuitwerking.

Planning

De veiligheidsanalyse om de omvang van het veiligheidsprobleem en ruimte en tijd nader te preciseren wordt in 2023 uitgevoerd. Verwacht wordt dat, na het doorlopen van de ingangstoets, in 2027 met de verkenning gestart kan worden.