Dijkversterkingsproject Hansweert

De dijk bij Hansweert voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Scheldestromen
Scope 5,1 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave hoogte, stabiliteit en bekleding
Bijzonder emissiearme realisatie, ruimtelijke inpassing
Link website project Dijkversterking Hansweert - Waterschap Scheldestromen
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Dijktraject 30-2, nabij Hansweert, heeft een lengte van 5,1 kilometer. Dit deeltraject is afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit en er is een kruinhoogtetekort van tussen de 0,8 en 2,5 meter. Zowel het bovenbeloop als de kruin moeten bekleed worden met steenzetting.

Context

Het dijkversterkingsproject ligt in een landelijke omgeving en deels langs de bebouwde kom van Hansweert. De Westerschelde is Natura 2000-gebied waardoor binnendijks versterkt dient te worden. De binnenwaartse dijkversterking leidt tot groot ruimtebeslag op bestaande agrarische percelen. Daarnaast moeten veel bestaande functies opnieuw worden ingepast zoals sportvelden, parkzone en infrastructuur.

Planning

Er is een bouwteam gevormd met aannemerscombinatie Van Oord/KWS. Er is extra aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van het nieuwe ontwerp in de omgeving zodat de kwaliteit hiervan behouden blijft, ondanks de grote ruimtelijke ingreep.

Daarnaast is gekozen voor een aanpak om de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde) van het project zo laag mogelijk te houden, onder andere door hergebruik van vrijkomende materialen en realisatie met 3 elektrische machines. De realisatie start begin 2023 en duurt naar verwachting tot 2026.