Dijkversterkingsproject Neder-Betuwe

De dijk bij Neder-Betuwe voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rivierenland
Scope 20,2 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder probabilistisch ontwerpen en emissiereductie
Link website project Dijkversterking Neder-Betuwe - Waterschap Rivierenland
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Dijktraject Neder-Betuwe ligt vrijwel helemaal binnen de grenzen van de gemeente Neder-Betuwe in de provincie Gelderland. Het buitenwater is de Waal en de dijk ligt in een kleinschalig gevarieerd landschap. Delen van het traject liggen dicht bij de bebouwing van Dodewaard, Ochten en IJzendoorn. Buiten de dijk liggen uiterwaarden. Aan de binnenzijde van de dijk zijn wielen en kolken. Het achterland wordt gekenmerkt door afwisselend fruit- en boomteelt en weiden.

Context

In 1995 was de dijk in Ochten wereldnieuws. Daar was de dijk bijna doorgebroken. De mensen in Neder-Betuwe zijn zich hierdoor zeer bewust van het belang van een sterke dijk. Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om bij deze dijkversterking emissies te reduceren en de biodiversiteit te herstellen en waar mogelijk te versterken. Een belangrijke meekoppelkans is de buitendijkse gebiedsontwikkeling rondom de oude veerhaven in Ochten. Overheden werken hier samen aan een plan om het gebied verder te ontwikkelen tot een recreatief attractiepunt.

Planning

De planuitwerking is gestart in 2020 met de vaststelling van het voorkeursalternatief. In 2023 wordt het dijkversterkingsplan vastgesteld. De aanbesteding is gestart in april 2022. In 2023 maakt de aannemer een uitvoeringsontwerp. De uitvoering start volgens planning begin 2024 en de dijk is veilig in september 2027.