Dijkversterkingsproject Neder-Betuwe

De dijk bij Neder-Betuwe voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rivierenland
Scope 20,2 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder emissiereductie door gebruik elektrisch materieel
Link website project Dijkversterking Neder-Betuwe - Waterschap Rivierenland
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Dijktraject Neder-Betuwe ligt vrijwel helemaal binnen de grenzen van de gemeente Neder-Betuwe in de provincie Gelderland. Het buitenwater is de Waal en de dijk ligt in een kleinschalig gevarieerd landschap. Delen van het traject liggen dicht bij de bebouwing van Dodewaard, Ochten en IJzendoorn.

Buiten de dijk liggen uiterwaarden. Aan de binnenzijde van de dijk zijn wielen en kolken. Het achterland wordt gekenmerkt door afwisselend fruit- en boomteelt en weiden.

Context

In 1995 was de dijk in Ochten wereldnieuws. Daar was de dijk bijna doorgebroken. De mensen in Neder-Betuwe zijn zich hierdoor zeer bewust van het belang van een sterke dijk. Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om bij deze dijkversterking emissies te reduceren en de biodiversiteit te herstellen en waar mogelijk te versterken.

Een belangrijke meekoppelkans is de buitendijkse gebiedsontwikkeling rondom de oude veerhaven in Ochten. Overheden werken hier samen aan een plan om het gebied verder te ontwikkelen tot een recreatief attractiepunt.

Planning

De definitieve gunning heeft plaatsgevonden in februari 2023. In februari 2023 is het dijkversterkingsplan vastgesteld. De uitspraak van de Raad van State over stikstof heeft geleid tot een extra procedure voor de vergunning Wet natuurbescherming - gebieden.

In 2023 en 2024 maakt de aannemer een uitvoeringsontwerp. De uitvoering start volgens planning in 2024 en de dijk is veilig in september 2027.