Kunstwerken Spaarndammerdijk

Enkele kunstwerken bij de Spaarndammerdijk voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland
Scope 3 kunstwerken en 1 duiker
Projectfase voorverkenning
Bijzonder deel kunstwerken is monument
Link website project Versterking Kunstwerken Spaarndammerdijk - Hoogheemraadschap van Rijnland
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Tot 2017 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) samen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de projectoverstijgende verkenning Centraal Holland uitgevoerd. Doel van het project was om het gebied Centraal Holland beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Nederrijn en de Lek. De kunstwerken in Spaarndam (Woerdersluis, Kolksluis, Boezemsluis en een duiker) voldoen op onderdelen niet meer om hun functie veilig te kunnen vervullen.

Context

Het project bevindt zich midden in de dorpskern van Spaarndam met veel cultuurhistorische waarden. De kunstwerken liggen aan de doorgaande weg en 2 sluizen zijn rijksmonumenten. Bij het project zijn veel stakeholders betrokken. De Woerdersluis is eigendom van HDSR en ligt in een Hoogheemraadschap van Rijnland waterkering. Omdat de sluis wordt overgedragen aan Rijnland nadat het werk gereed is, is ook HDSR een betrokken partij.

Planning

In 2018 is gestart met onderzoek naar de benodigde verbetering van de kunstwerken. De werkzaamheden aan de Kolksluis zijn als eerste opgepakt wegens veiligheidsissues. De oplevering van dit werk is in de zomer van 2022. Voor de overige 3 kunstwerken wordt na de zomer 2022 gestart met een voorverkenningsfase om de scope inzichtelijk te maken.