Dijkversterkingsproject Den Elterweg - Zutphen

De dijk tussen de Den Elterweg en Zutphen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rijn en IJssel
Scope 4,8 kilometer en 1 kunstwerk
Projectfase verkenning
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder belangrijke verkeersader
Link website project Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen - Waterschap Rijn en IJssel
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Een deel van de dijktrajecten tussen Doesburg en Zutphen (49-2 en 50-1) voldoet niet aan de norm. Het eerste project dat op deze trajecten wordt opgepakt, is het project Den Elterweg Zutphen. Het dijktraject beschermt landelijk en stedelijk gebied van de gemeente Zutphen en een klein deel van de gemeente Bronckhorst. De faalmechanismen die het waterschap gaat aanpakken zijn vooral piping en binnenwaartse stabiliteit in combinatie met een flinke hoogteopgave.

Context

Het projectgebied ligt aan de oostzijde van de IJssel. Zutphen is voor de ontsluiting in belangrijke mate afhankelijk van de provinciale weg Den Elterweg (N314). De weg wordt veel gebruikt door forenzen, goederenvervoer en hulpdiensten van het nabijgelegen ziekenhuis. Binnendijks ligt een vrijliggend fietspad. In de uiterwaarden van de Stokebrandsweerd werkt Rijkswaterstaat aan KRW-maatregelen. Buitendijks is het Natura 2000- en GNN-gebied grotendeels verpacht en in agrarisch gebruik als grasland.

Planning

Tot en met 2025 werkt het project in de verkenningsfase aan het opstellen van het voorkeursalternatief. De planuitwerking staat gepland voor 2026 - 2028 en de uitvoering vanaf 2028.