Dijkversterkingsproject Den Elterweg - Zutphen

De dijk tussen de Den Elterweg en Zutphen voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Rijn en IJssel
Scope 4,8 kilometer en 1 kunstwerk
Projectfase verkenning
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder belangrijke verkeersader
Link website project Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen - Waterschap Rijn en IJssel
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Een deel van de dijktrajecten tussen Doesburg en Zutphen (49-2 en 50-1) voldoen niet aan de norm. Het eerste project dat op deze trajecten wordt opgepakt, is het project Den Elterweg - Zutphen. Het dijktraject beschermt landelijk en stedelijk gebied van de gemeente Zutphen en een klein deel van de gemeente Bronckhorst. De faalmechanismen die het waterschap gaat aanpakken zijn vooral piping en binnenwaartse stabiliteit in combinatie met een flinke hoogteopgave.

Context

Het projectgebied ligt aan de oostzijde van de IJssel. Zutphen is voor de ontsluiting in belangrijke mate afhankelijk van de provinciale weg Den Elterweg N314. De weg wordt veel gebruikt door forenzen, goederenvervoer en hulpdiensten van het nabijgelegen ziekenhuis. Binnendijks ligt een vrijliggend fietspad. In de uiterwaarden van de Stokebrandsweerd werkt Rijkswaterstaat aan KRW-maatregelen. Buitendijks is het Natura 2000- en GNN-gebied grotendeels verpacht en in agrarisch gebruik als grasland. 

Planning

Het projectteam schrijft een plan van aanpak en dient een subsidieaanvraag in. In de zomer van 2022 start fase 0 van de verkenningsfase, met een nadere veiligheidsanalyse en een aantal omgevingsonderzoeken. De formele start van het participatieproces staat gepland voor Q2 2023. Het project werkt toe naar een voorkeursalternatief in 2024.