Dijkversterkingsproject Well

De dijken bij Well voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 5,6 kilometer
Projectfase verkenning 
Opgave hoogte en piping
Bijzonder

gebiedseigen grond, ruimtelijke inpassing project De Groene Rivier 

Link website project Dijkversterking Well - Waterschap Limburg
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp en zijn niet hoog en sterk genoeg. Naast het versterken van de dijken gaan we ook dijken verleggen (systeemmaatregel) om zo een oude Maasarm te reactiveren.

Ook hebben we te maken met een beekherstelopgave. Om de Maasarm ook echt bij hoogwater mee te laten stromen, realiseren we een brug onder de provinciale weg N270. Dit alles komt samen in het project Groene Rivier Well. 

Context

In het project Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en worden op gepaste wijze hoger en sterker gemaakt.

Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning, ontstaat een betere doorstroming. We realiseren een waterstandsdaling van circa 18 centimeter. De vrijkomende grond wordt hergebruikt voor dijkenverbetering.

Planning

In het afgelopen jaar is het project van ‘dijkenscope’ naar een integrale scope gegaan. In 2022 moet daarom het voorkeursalternatief (VKA) herijkt worden en nieuw bijpassende notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opgeleverd worden om de verkenningsfase goed af te ronden. Het project maakt in 2023 de overstap naar de planuitwerkingsfase. Die zal beginnen met conditionerende onderzoeken en het maken van een basisontwerp.