Dijkversterkingsproject Well

De dijken bij Well voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 5,6 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte en piping, 85 hectare behoud van winterbed, beekherstel van de Wellse Molenbeek, 17 centimeter waterstanddaling
Bijzonder

gebiedseigen grond, ruimtelijke inpassing project De Groene Rivier 

Link website project Dijkversterking Well - Waterschap Limburg
Laatste update pagina 10-2023

Opgave

De dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp en zijn niet hoog en sterk genoeg. Naast het versterken van de dijken gaan we ook dijken verleggen (systeemmaatregel) om zo een oude Maasarm te reactiveren.

Ook hebben we te maken met een beekherstelopgave. Om de Maasarm ook echt bij hoogwater mee te laten stromen, realiseren we een brug in de provinciale weg N270. Dit alles komt samen in het project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Context

In het project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en worden op gepaste wijze hoger en sterker gemaakt.

Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning, ontstaat een betere doorstroming. We realiseren een waterstandsdaling van circa 17 centimeter. De vrijkomende grond wordt hergebruikt voor dijkverbetering.

Planning

In 2022 is het project van “dijkenscope” naar een integrale scope gegaan, is het voorkeursalternatief herijkt en is er een nieuwe bijpassende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgeleverd. In 2023 is gestart met de planuitwerkingsfase. Die zal beginnen met conditionerende onderzoeken en het maken van een basisontwerp.