Dijkversterkingsproject Thorn - Wessem

De dijken bij Thorn en Wessem voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 4,3 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder ingericht op extreem hoge piekafvoeren
Link website project Dijkversterking Thorn-Wessem - Waterschap Limburg
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Een deel van de dijken bij Thorn en Wessem is afgekeurd op hoogte, piping, macrostabiliteit en bekleding. Het gaat om 4,3 kilometer van het dijktraject. Er komt 3,3 kilometer aan nieuwe dijk bij met aansluiting naar de hoge grond. 

Voor de waterbergende functie van het gebied achter de dijk wordt de kering zo ontworpen dat bij extreem hoge piekafvoeren, de kering eerst overstroomt en niet al eerder faalt op een ander mechanisme (bijvoorbeeld stabiliteit of piping). Zo draagt het gebied tussen Thorn en Wessem bij aan een betrouwbaarder en robuuster Maassysteem. 

Context

De keringen bestaan hoofdzakelijk uit een groene dijk met voor een groot deel daarachter de Thornerbeek, die verlegd wordt voor dit project. De gemeente Maasgouw ondersteunt initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken voor wonen en recreëren en bekijkt hoe ontwikkeling kan samengaan met dijkversterking en beekherstel.

Planning

In 2016 is de verkenning gestart, deze is begin 2021 afgerond met vaststelling van een voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase is het waterschap samen met belanghebbenden gestart met het nader uitwerken van het vastgestelde voorkeursalternatief en is nu bezig met het opstarten van de vroege marktbenadering. Dit maakt een optimale toepassing van gebiedseigen grond mogelijk en levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.