Dijkversterkingsproject Roermond Zuid

De dijk bij Roermond - Deeltraject Zuid voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 1,7 kilometer
Projectfase verkenning
Opgave hoogte, stabiliteit en bekleding
Bijzonder

onderdeel van gebiedsontwikkeling

Laatste update pagina 10-2023

Opgave

Opgave De waterkering bij Roermond - Deeltraject Zuid bestaat voor een groot deel uit een groene kering en ter hoogte van de insteekhaven uit een keermuur.

Context

Het dijktraject Roermond - Deeltraject Zuid is onderdeel van het dijktraject Roermond. Het beschermt het stadscentrum van Roermond. Voor het waterfront, het gebied ‘Roerdelta’, bestaan uitbreidingsplannen. Een woningbouwontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven zullen plaatsvinden. Dit zal de binnenstad en de Maas op een interessante manier met elkaar verbinden, waarbij het nieuwe dijktraject op een natuurlijke en niet-storende wijze binnen het gebied een plaats moet krijgen.

Planning

De dijkversterkingsopgave en de ontwikkelopgave van de gemeente overlappen en beïnvloeden elkaar. Door beide opgaven te koppelen, ontstaan mogelijkheden om in dit gebied de hoogwateropgave en de ruimtelijke kwaliteit vanuit een integraal ontwerp te realiseren. Daarom is dit project eerder geprogrammeerd dan gepland. In 2023 is de verkenningsfase gestart. Dit gebeurt binnen de kaders die de gemeente in het voorkeursscenario voor de gebiedsontwikkeling al heeft vastgesteld.