Dijkversterkingsproject Roermond Zuid

De dijk bij Roermond - Deeltraject Zuid voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 1,7 kilometer
Projectfase voorverkenning
Opgave hoogte, stabiliteit en bekleding
Bijzonder gebiedsontwikkeling om Maas en binnenstad te verbinden
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De waterkering bij Roermond-Deeltraject Zuid bestaat voor een groot deel uit een groene kering en ter hoogte van de insteekhaven uit een keermuur. Tijdens hoogwater wordt de Roer afgesloten en kan de Groene Overlaat worden ingezet om de afvoer van de Roer naar de Maas te sturen. 

Context

Het dijktraject Roermond-Deeltraject Zuid is onderdeel van het dijktraject Roermond. Het beschermt het stadscentrum van Roermond. Voor het waterfront, het gebied ‘Roerdelta’, bestaan uitbreidingsplannen. Een woningbouw-ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven zal plaatsvinden.

Dit zal de binnenstad en de Maas op een interessante manier met elkaar verbinden. Er zijn plannen om de aanwezige steelhaven te dempen zodat er extra ruimte is voor de voorziene gebiedsontwikkelingen. Er is verder sprake van een aantal kunstwerken/coupures nabij de kering. 

Planning

De dijkversterkingsopgave en de ontwikkelopgave van de gemeente overlappen en beïnvloeden elkaar. Door beide opgaven te koppelen, ontstaan mogelijkheden om in dit gebied de hoogwateropgave en de ruimtelijke kwaliteit zodanig te koppelen dat een integraal ontwerp kan worden gerealiseerd.

Het project is op initiatief van de gemeente Roermond aangedragen om eerder dan geprogrammeerd de ingangstoets te doorlopen. Hiermee bevindt het project zich nu in de voorverkenning.