Dijkversterkingsproject Heel

De dijk bij Heel voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 3,6 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder combinatie met dijkversterking Beesel
Link website project Dijkversterking Heel - Waterschap Limburg
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De waterkering bij Heel bestaat uit een groene kering. De waterkering is afgekeurd op piping, stabiliteit en bekleding. Het gaat om versterking van 3,6 kilometer van het huidige dijktracé. 

Context

De kering ligt nabij dit recreatie- en natuurgebied en beschermt de woonkernen van Heel en Panheel. De dijkversterking heeft raakvlakken met de opgave voor ecologisch herstel van nabijgelegen natuurbeken. Tijdens hoogwater is veel pompcapaciteit nodig om het gebied droog te houden. De dijkversterking wordt gebruikt om het complexe watersysteem rondom de beken te vereenvoudigen.

Het waterschap heeft samen met de omgeving waaronder gemeente Maasgouw, bewoners en ondernemers, naar een oplossing gezocht voor het aanpassen van het dijktraject. Vanuit een duurzaamheidsgedachte zijn de dijkversterking in Heel en Beesel gecombineerd. De grond die vrijkomt in Heel, wordt hergebruikt bij de dijkversterking in Beesel. Het transport hiervan gaat via de Maas.

Daarnaast wordt ook nieuwe hoogwaardige klei voor zowel Heel als Beesel aangevoerd via de Maas. Dit geeft veel minder grondtransport door beide dorpen. 

Planning

Eind 2020 is het werk gegund aan de aannemer en in 2020 is begonnen met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. In 2022 wordt de dijk versterkt en vinden de grondwerkzaamheden plaats. Naar verwachting wordt de dijkversterking begin 2023 opgeleverd.