Dijkversterkingsproject Buggenum

De dijk bij Buggenum voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Limburg
Scope 1,3 kilometer
Projectfase planuitwerking
Opgave hoogte, piping en stabiliteit
Bijzonder waterkerende dijk tegen spoordijk 
Link website project Dijkversterking Buggenum - Waterschap Limburg
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

De dijk bij Buggenum bestaat voor het grootste deel uit een groene kering. Het deel bij de haven en voor het dorp is een steile dijk bekleed met gras, op een plek waar weinig ruimte is. Ook ligt er een coupure. Het gaat hier om versterking van 1,3 kilometer van het huidige dijktraject met benodigde aansluiting naar de hoge grond.

Context

Het huidige dijktraject is aangelegd langs het koelwaterkanaal dat vroeger werd gebruikt door een energiecentrale van Nuon en aansluit op de spoordijk. Aan het uiteinde van dat kanaal bevinden zich ook enkele aanlegsteigers voor boten. Aan de noordkant van Buggenum liggen hoger gelegen Maasterrassen. Het is een gebied met natuur en landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

De huidige kering is deels smal en steil en is voorzien van een kwelscherm. Er is een kruising door een riooloverstort en er liggen verschillende kabels en leidingen. Langs de dijk staat een opslag van een oude steenfabriek. 

Planning

Het project is in 2016 gestart, waarna het voorkeursalternatief in 2018 is vastgesteld. In de planuitwerking verkent het waterschap met ProRail de mogelijkheid om de waterkerende dijk tegen de spoordijk aan te leggen. Belanghebbenden zijn betrokken bij het ontwerp van nieuwe aanlegsteigers. Naar verwachting is het ontwerp in 2024 definitief. De planning is dat Buggenum in 2027 hoogwaterveilig is op basis van de huidige normering.