Dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt

De Stenendijk bij Hasselt voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 1,2 kilometer
Projectfase realisatie
Opgave piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder emissieloos materieel
Link website project Dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Stenendijk Hasselt is een unieke dijk. Het bijzondere karakter wordt bepaald door de historische gemetselde muur over 90% van de lengte aan de buitenzijde van de kering. De dijk heeft de status van rijksmonument; de eerste vermeldingen van de muur dateren van de 15e eeuw. De stabiliteit aan de buitenzijde is als onvoldoende beoordeeld. In de verkenningsfase is vastgesteld dat de dijk ook verbeterd moet worden op piping, macrostabiliteit buitentalud en bekleding. 

Context

De Stenendijk ligt ten zuidoosten van Hasselt langs het Galgenrak, een zijstroom van het Zwarte Water. Over de dijk loopt een weg voor fietsers en bestemmingsverkeer. Het dijktraject valt geheel binnen een Natura 2000-gebied.

Op sommige plaatsen is de ruimte tussen de dijk en de huizen erg beperkt. Alleen een zelfstandig kerende constructie kan het waterveiligheidsprobleem oplossen met behoud van de monumentale stenen muur en omliggende woningen. Om vergunbaarheid te kunnen garanderen heeft de aannemerscombinatie aangeboden het project volledig emissieloos uit te voeren. 

Planning

Het project is in uitvoering. De realisatie is in 2021 begonnen met de restauratie van de monumentale muur. In de zomer van 2022 is samen met de Dijkzone Alliantie Stenendijk gestart met de uitvoering van de dijkversterking. Naar verwachting wordt de realisatie begin 2023 afgerond.