Dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen en moeten daarom worden versterkt.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta
Scope 7,5 kilometer en 9 kunstwerken
Projectfase realisatie
Opgave piping, stabiliteit en bekleding
Bijzonder stedelijk gebied
Link website project Dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Laatste update pagina 01-11-2022

Opgave

Het traject van het project Stadsdijken Zwolle is 8,7 kilometer lang. Hiervan voldoet 7,5 kilometer niet aan de normen. Er is bijna overal een hoogtetekort. Daarnaast zijn er bij delen van het traject opgaven voor stabiliteit en piping. Bovendien zijn 9 kunstwerken als onvoldoende beoordeeld.

Context

De Zwolse Stadsdijken vormen een boeiend en afwisselend lint: van het industrieterrein Voorst langs de woonwijk Holtenbroek tot het Natura 2000-gebied Westerveld. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. De ruimte voor dijkversterking is beperkt. In 2017 kreeg de dijkversterking de voorkeur boven een kering in het Zwarte Water als oplossing voor het waterveiligheidsprobleem.

Het waterschap werkt intensief samen met Dijkzone Alliantie Zwolle, een consortium van de marktpartijen Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. De aannemerscombinatie en WDODelta werken in deze ‘tweefasenalliantiesamenwerking’ aan zowel de planuitwerking als de realisatie. Daarnaast wordt er samengewerkt met welzijnsorganisatie Travers Welzijn voor het betrekken van bewoners van de multiculturele woonwijk bij de dijkversterking. 

Planning

Het project zit in de realisatiefase. Eind 2023 start Dijkzone Alliantie Zwolle met de dijkversterking. Naar verwachting is het project afgerond in 2027.