Best practies toepassing gebiedseigen grond

Het onderzoek richt zich alleen op afwijkende grond uit natuurlijk afgezette grondlagen of uit bestaande grondconstructies. Onder afwijkende grond wordt grond verstaan, die niet voldoet aan de in de normale praktijk gehanteerde (hoofdzakelijk op RAW gebaseerde) eisen. Steenachtige materialen, secundaire materialen en bouwstoffen vallen buiten de scope van dit onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar fysische en bodemkundige eigenschappen van grond, de beoordeling van milieukundige aspecten valt buiten de scope.

Dit rapport is een bundeling van de resultaten van een literatuurstudie, de verslagen van de expertraadplegingen, een groslijst en factsheets van de verzamelde ‘best practices’ en conclusies en aanbevelingen. Benadrukt wordt dat het rapport vooral een informatieve bundeling van lijsten en bronnen is en nog niet de stijl heeft van een integraal, overkoepelend rapport. Hiervoor is gekozen om het beschikbare onderzoeksbudget zo
effectief mogelijk te gebruiken.