Verslag POV DGG webinars

De Project Overstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) stimuleert het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen op een technisch verantwoorde wijze. Het gebruik van gebiedseigen grond levert milieuwinst op door minder transport en zorgt voor minder overlast in het gebied. Lokale grond voldoet momenteel vaak niet aan de strenge regelgeving voor dijkengrond. Het vraagt kennis en kunde om toch gebiedseigen grond te kunnen toepassen in dijkversterkingsprojecten.


Fase 1 van de POV DGG is afgelopen jaar uitgevoerd. Om fase 2 voorbereid in te gaan moeten vervolgstappen worden bepaald, waarin de focus op techniek ligt. Het opstellen van een technisch kader voor het werken met gebiedseigen grond maakt onderdeel uit van fase 2.

Om fase 2 van de POV DGG vorm te geven zijn 3 deelonderzoeken in werking gezet. De deelonderzoeken zijn als volgt:

  1. ‘Best Practices’ Afwijkende grond Nederland (Werner Halter, Fugro)
  2. Vaststellen erosie-eigenschappen grond (Myron van Damme, RWS)
  3. Ervaringen met gebiedseigen grond in het buitenland (Albert Wiggers, RHDHV)

In november en december van 2020 zijn 3 interactieve webinars georganiseerd waarin de POV DGG de resultaten van 3 deelonderzoeken bij elkaar wil brengen en integreren. Deelnemers van de webinars leveren advies en technisch inhoudelijke input om de POV DGG te helpen om vervolgstappen te zetten.