Gespreksverslag Marktconsultatie

Om het doel van de POV-DGG te bereiken moet “grondgestuurd ontwerpen” als (innovatieve) werkwijze op gang komen. Dit betekent dat dijken moeten worden ontworpen op basis van gebiedseigen grond, in plaats van zoeken naar grond die voldoet aan standaard specificaties. Dat klinkt logisch maar is innovatief omdat alle betrokkenen moeten afwijken van een standaard ontwerppraktijk, met vooraf vastgestelde technische kaders, die al decennia als principe geldt.

In fase 1 is het potentieel van DGG geïnventariseerd en geëvalueerd. Na de afronding van Fase 1 van de POV-DGG is ervoor gekozen om voor fase 2 de focus te leggen op het technische aspect van gebiedseigen grond. Daarbij is nagedacht over de wijze waarop de techniek verder uitgewerkt kan worden. Op voorhand was de verwachting dat er in “het veld” behoefte is aan het uitwisselen en vastleggen van (nieuw) verworven kennis. Om die reden lijkt een Technisch Kader of vergelijkbare documentatie een logische oplossing. De POV-DGG heeft het initiatief genomen om de logische oplossing via een marktverkenning te toetsen bij marktpartijen.