Kosten gemeente & subsidie

Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag toetst de programmadirectie HWBP de aangeleverde gegevens aan de Regeling. Op deze pagina staat de subsidiabiliteit van kosten van inzet van gemeenten bij het afgeven van vergunningen en wijzigingen van bestemmingsplannen, toegelicht.

Kosten voor verkrijgen vergunningen

In de volgende artikelen van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming (hierna: Regeling) is aangegeven dat de kosten voor het verkrijgen van benodigde vergunningen subsidiabel zijn:

  • Voorverkenning Artikel 14a lid 2 c
  • Verkenning Artikel 2 lid 1 d
  • Planutwerking Artikel 3 lid 1 b
  • Realisatie Artikel 4 lid 1
  • Innovatie Artikel 18 lid a

Deze kosten vallen uiteen in leges en overige kosten die de keringsbeheerder moet maken om de benodigde vergunningen te verkrijgen.

Leges

Gemeenten hebben de bevoegdheid om ter zake van het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, rechten te heffen. Leges kunnen alleen worden geheven op grond van een wettelijke basis, bijvoorbeeld een legesverordening. Leges worden door de gemeente in rekening gebracht bij de aanvrager van een vergunning. Het gaat om een vast bedrag dan wel een variabel bedrag op basis van de bouwkosten. Deze kosten zijn subsidiabel.

Overige kosten om de benodigde (omgevings)vergunning(en) te verkrijgen

Soms is het nodig een bestemmingsplan aan te laten passen om een vergunning te verkrijgen. Ook kan het nodig zijn een ruimtelijke onderbouwing te maken voor een omgevingsvergunning waarmee van een bestemmingsplan wordt afgeweken. Het aanpassen van een bestemmingsplan is onderdeel van de normale taken van een gemeente. De kosten die gemeenten maken bij het aanpassen of opstellen van een bestemmingsplan zijn in beginsel niet subsidiabel, omdat dit wordt gezien als publieke taak van de gemeente.

Indien een waterschap kosten maakt om een bestemmingsplan aan te laten passen met het oog op een concreet waterveiligheidsproject, kunnen deze kosten wel subsidiabel zijn. Denk hierbij aan vergoeding hogere plankosten op grond van hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hier wordt aangegeven dat een gemeente onder bepaalde voorwaarden de hogere plankosten van bijvoorbeeld een waterschap kan verhalen. In dat geval bestaat een juridische grondslag voor de vergoeding van de kosten die de gemeente moet maken om dijkversterking in planologische zin mogelijk te maken. Deze kosten kunnen worden doorberekend aan het waterschap.

Er kunnen ook afspraken m.b.t. (overige) plankosten in een overeenkomst worden vastgelegd tussen een gemeente en een waterschap. Deze kosten kunnen voor subsidie in aanmerking komen als die kosten rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan een dijkversterkingsproject en voldoen aan de spelregels van de subsidieregeling. Als in een dergelijke overeenkomst wordt afgesproken dat het waterschap kosten draagt die niet passen binnen de subsidieregeling, dan dient het waterschap op een andere manier te zorgen voor financiering van deze kosten. De subsidieregeling gaat dus boven een dergelijke overeenkomst bij het bepalen van de subsidiabiliteit.  

Waar en op welke wijze kan je het risico ‘capaciteitsgebrek gemeente’ opnemen?

Indien de kans bestaat dat de gemeente door capaciteitsgebrek niet tijdig een vergunning kan verlenen of aanpassing van het bestemmingsplan kan doen, kan dit als risico in het risicodossier worden opgenomen. De beheersmaatregel kan dan worden opgenomen in een plan van aanpak en meegenomen worden in de raming en het restrisico in het risicodossier. De kosten van de beheersmaatregel moeten in verhouding zijn en daarmee doelmatig zijn en verder in verhouding staan tot het risico dat er wordt beheerst. 

Samenhang financiële afspraken waterschap - gemeente

Als de gemeente (overige) plankostenvergoeding én leges in rekening brengt beziet het waterschap beide kosten in samenhang, met het oog op doelmatige dijkversterking. Dat is vooral nodig als de gemeente niet voldoet aan haar wettelijke taken. Voor zover mogelijk, zou het waterschap in dat geval bij de gemeente kunnen inzetten op verlaging van de kosten. In het kader van de begeleiding kan het begeleidingsteam het projectteam hier op bevragen.