Is een risicoreservering bij innovatie subsidiabel of niet?

Nee. Hieronder vind je de toelichting.

Bij innovatie wordt op basis van nacalculatie gesubsidieerd. Het gaat dan om werkelijk gerealiseerde kosten voor het project. In de subsidieregeling is in artikel 18 lid 1 opgenomen welke kostenposten subsidiabel zijn bij innovatieve projecten. In dit artikel is niet opgenomen dat risicoreservering subsidiabel is.

Werkwijze

Bij aanvang van een innovatief project, wordt een subsidie aangevraagd op basis van een raming. Hier wordt wel een risicoreservering opgenomen op basis van een actueel risicodossier. In het voorschot dat wordt gegeven bij de start van het project wordt de risicoreservering dus wel gesubsidieerd, zodat het project voldoende budget heeft om het project af te ronden.

Bij de uitvoering van het project treden risico’s wel/niet op en leiden dan wel/niet tot uitgaven. De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn subsidiabel. Bij het definitief vaststellen van het subsidiebedrag is een dan nog openstaande risicoreservering niet meer subsidiabel.