Monitoringsplan Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit HWBP

Het monitorplan is een plan van aanpak waarmee wij een jaarlijks een beeld willen krijgen van de mate van borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in HWBP-projecten. Zoals verwoord in het Programmaplan van het HWBP: in 2023 zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd in de HWBP-projecten en sluiten aan op de doelen en eisen van de Omgevingswet en actuele ontwikkelingen rond onder meer het Klimaatakkoord.

In veel projecten wordt al met ambitie vorm gegeven aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid, en dan met name klimaat & energie en circulariteit, zijn relatief nieuwe begrippen in dijkversterking. Er zijn nog geen richtlijnen, werkprocessen, breed gedragen uitgangspunten of beproefde rekenmethoden voor de GWW-sector, en nog helemaal niet voor dijken. Het is bij de meeste projecten dus een proces van pionieren, ontdekken en uitwerken.

Om meters te maken is het daarom belangrijk kennis en ervaring te delen en samen kennis te ontwikkelen. Deze documenten helpen daarbij:

Heb je vragen? Stel deze aan:

Jan Baltissen: Jan.Baltissen@hoogwaterbescherming.nl

Regina Havinga: Regina.Havinga@hoogwaterbescherming.nl