Is voor een PPWW bij een regionale kering ook goedkeuring van Gedeputeerde Staten nodig?

Nee. Het HWBP volgt de eisen van de Waterwet: goedkeuring door GS is alleen nodig bij een primaire kering, of als de kering door de provincie is aangewezen in een verordening.

In de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming 2014 staat weliswaar dat er voor een aanvraag van een subsidie voor de realisatiefase een ‘door Gedeputeerde Staten goedgekeurd projectplan, dan wel het vastgestelde inpassingsplan’ nodig is (art. 6 lid 5).

Als je de letter van de subsidieregeling volgt, zou goedkeuring van het PPWW door GS dus nodig zijn, maar dat is niet in de geest van de regeling. De Stuurgroep heeft daarom besloten dat goedkeuring van GS voor de voormalige C-keringen niet nodig is.