Bestuurlijke aanbevelingen en ambtelijke adviezen in 5 thema's

Wat is de aanpak?

De bestuurlijke aanbevelingen en ambtelijke adviezen zijn geclusterd in 5 thema’s:

 1. Betere bestuurlijke sturing en verantwoording
 2. Meer investeren in de projectaanpak
 3. Dragen van afzonderlijke en gezamenlijke risico's
 4. Programma-technische oplossingen
 5. Het voeren van een dialoog over een toekomstbestendige alliantie

Elk thema heeft een bestuurlijk ambassadeur. Zij zorgen samen met een regiegroep voor de borging van de integraliteit van het plan en de resultaten. In werkgroepen hebben zij het implementatieplan omgezet naar resultaten en bestuurlijke randvoorwaarden. Elk programmabestuur heeft een voortgangsrapportage opgeleverd

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Dit de eerste resultaten, allemaal kort samengevat:

 • Uniforme KPI’s maken bestuurlijke sturing en verantwoording mogelijk. 
 • Trajectaanpak en ingangstoets zijn verbonden, we investeren in een gezamenlijk leerprogramma en er komt een voorstel voor de inrichting van collegiale reviews als verbetering en uniformering van het kwaliteitssysteem van de waterschappen. Dit leidt op termijn tot een robuuste aanpak van projecten.
 • Risico’s worden onderkend op 3 niveaus (project, waterschap en alliantie). Er is een werkwijze ontwikkeld om bestuurlijk te gaan sturen op de alliantierisico’s. Dit leidt op termijn tot een betere beheersing van het programma.
 • Invoering van het flexibel uitbetalingsregime heeft gezorgd voor financiële stabiliteit in 2022. Hierdoor is de solidariteitsbijdrage stabiel gebleven.
 • De toekomstbestendige dialoog is opgestart en wordt gevoed met de resultaten uit thema 1 t/m 4.

De volgende inzichten zijn ook resultaten

 • Continu samen leren en verbeteren is van essentieel belang bij een langlopend programma in een dynamische omgeving.
 • Tijd reserveren om alliantiebreed samen te werken van bestuurder tot medewerker loont.
 • De toegepaste aanpak kunnen we ook inzetten voor toekomstige thema’s (zoals al gedaan is bij stijgende bouwkosten, indexering en voorfinanciering).