Handreiking onderzoek asfaltbekledingen POVW

Het onderzoek Asfaltbekleding is onderdeel van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). Van de totale 170 km dijk langs de Waddenzee is 140 km bekleed met asfalt. Over een lengte van 14 km is de asfaltbekleding op de Waddenzeedijken afgetoetst.

Het doel van het onderzoeksvoorstel Asfaltbekledingen is tweeledig. Enerzijds kan uit het onderzoek volgen dat een deel van de 14 km toch voldoet, omdat de huidige rekenmethoden te conservatief blijken te zijn. Anderzijds biedt het onderzoek inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen voor asfaltbekledingen waarmee dijken goedkoper, sneller, doelmatiger en efficiƫnter kunnen worden aangelegd en versterkt.