Factsheets (8 in 1) POV Waddenzeedijken over natura2000-gebieden

POV Waddenzeedijken heeft over acht subonderwerpen factsheets gemaakt, met het overkoepelende thema Natura2000-gebieden.

Onderwerpen factsheets

  1. Herstel van zoetzoutovergangen Waddengebied (bijvoorbeeld via spuiregime en vistrappen)
  2. Verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken en biogene structuren
  3. Verbetering waterkwaliteit (vermindering vertroebeling)
  4. Behoud buitendijkse schorren en zilte graslanden
  5. Behoud rustplaatsen en voortplantingshabitat (zowel buiten als binnendijks)
  6. Behoud slikken en platen als rustgebieden voor vogels en zeehonden (buitendijks)
  7. Behoud van verbinding voor vissen tussen zee en achterland
  8. Diversiteit getijdenplaten