Bloemrijke dijken zijn minstens zo sterk én beter voor de biodiversiteit

Nieuwe combinaties van gras- en kruidensoorten op dijken kunnen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Zo’n ‘soortenrijke dijkbekleding’ is bovendien zeker zo sterk als traditionele grasbekleding. Dat blijkt uit het HWPB-innovatieproject Future Dikes. De resultaten uit het onderzoek werden op 4 juni gepresenteerd en kunnen helpen bij dijkversterkingen in de toekomst.

Vergroot afbeelding Future Dikes
Beeld: Cyril Liebrand
Bloemrijke dijk langs de Waal

Op meer dan 95% van de Nederlandse grasdijken groeit vrijwel alleen gras. Op 3 tot 5% van de dijken ligt een soortenrijke dijkbekleding: een mix van grassoorten en kruidensoorten, ook wel bekend als een bloemrijke dijk. Soortenrijke dijkbekleding kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit: er is plek voor bijzondere planten- en insectensoorten. Dijken slingeren bovendien door het Nederlandse landschap en kunnen zo verschillende ecosystemen met elkaar verbinden.

Vegetatie, bodem en treksterkte

De onderzoekers vergeleken hiervoor vegetatie, bodem en erosiegevoeligheid van zoden van bestaande soortenrijke dijken met die van de traditionele grasdijken. Hiervoor werden onder meer treksterkteproeven en grote overslagproeven (met heel veel water) uitgevoerd op bestaande soortenrijke grasbekleding. Uit de verschillende proeven bleek dat de soortenrijke dijkbekleding tenminste net zo sterk is als de gangbare grasbekleding en bovendien veel biodiverser.
Ecoloog Hans de Kroon: “De soortenrijke dijkbekleding is tenminste net zo veilig als grasgedomineerde dijkbekleding. Aangezien de soortenrijke dijkbekleding veel meer plantsoorten omvat en meer verschillende insecten aantrekt, draagt deze dijkbekleding bovendien bij aan het behoud van de biodiversiteit in het rivierenlandschap.” 

Handreiking

Om ervoor te zorgen dat de soortenrijke dijkbekleding in de toekomst grootschaliger in de praktijk toegepast kan worden, stelde het onderzoeksteam een handreiking samen. In de handreiking komen aanbevelingen voor de randvoorwaarden voor de aanleg en de ontwikkeling van bloemrijke dijken. Belangrijk zijn de bodemsamenstelling, het beheer en het juiste zaaimengsel voor deze dijken. Deze kennis is beschikbaar op de website Handreiking Grasbekleding en op de website van de Radboud Universiteit

Ambitie

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot “Sterke soortenrijke dijken als standaard”. In fase 2 van Future Dikes willen de onderzoekers deze ambitie realiseren door een aantal praktijkexperimenten uit te voeren op nieuwe en bestaande dijken van een aantal waterschappen. Zo krijgen beheerders alle instrumenten in handen waarmee ze met vertrouwen aan soortenrijke dijken gaan beginnen.