Bouw getijdenduiker Lauwersmeerdijk markeert start van unieke natuurprojecten

Maandag 3 juni is de bouw van een dijkdoorgang in de Waddenzeedijk bij Lauwersoog gestart. Samenwerkende partijen gaven op de zeedijk samen het startsein voor de bouw en daarmee de uitvoering van de natuurprojecten van de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. De projecten verbeteren de ecologische waterkwaliteit en de natuur van de Waddenzee. Naast de dijkdoorgang en het getijdengebied in de Marnewaard, gaat het om kunstmatige riffen en getijdenpoelen en een natuurlijke kwelderontwikkeling. Op zaterdag 8 juni is er een open dag en kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen bij de bouw van de dijkdoorgang.

Annette van Velde, portefeuillehouder Waterschap Noorderzijlvest: “In 2023 ging de schop in de grond voor de dijkversterking. Echt een doorbraak dat we nu ook met de uitvoering van de natuurprojecten kunnen starten! Samen met overheden, natuurorganisaties en Defensie hebben we deze natuurprojecten voor een gezonde Waddennatuur en een sterke dijk ontwikkeld. Samen met de markt versterken we de dijk met beduidend minder uitstoot en slim (her)gebruik van grondstoffen. Zo bouwen we samen de duurzaamste dijk van Nederland. Ik nodig iedereen van harte uit tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni dit zelf te komen bekijken. 

Linda- Rose Santhagens, directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland: 
 “Dit project Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat laat zien dat het kán! Een mooie combinatie van een dijkversterking met natuurontwikkeling in de Marnewaard en langs de randen van het Wad. De 70 hectare getijdengebied die hier wordt aangelegd is echt uniek in zijn soort en omvang. Het maakt me dan ook trots dat het zover is gekomen, mede dankzij de inzet en overtuiging van alle samenwerkingspartners!”

Susan Top, gedeputeerde provincie Groningen: "In dit bijzondere deel van Nederland biedt de dijkversterking, die nodig is voor de waterveiligheid, een kans om er natuurprojecten aan te koppelen. We hebben er met alle betrokkenen hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Op deze manier zetten we samen stappen in de ontwikkeling van een kust die toekomstbestendig is en bovendien unieke natuur oplevert." 

Wat zijn de natuurprojecten? 

De komende drie jaar gaan de dijkwerkers ook aan de slag om de overgang tussen land, wad en water natuurlijker te maken door de aanleg van:  

  • Getijdengebied Marnewaard: we leggen een dijkdoorgang en getijdengebied aan in de Marnewaard. 
  • Kunstmatige riffen en getijdenpoelen: we leggen een kunstmatig rif aan langs de dijk en in de voet van de dijk komen getijdenpoelen. Zo maken we de overgang tussen het wad en de dijk natuurlijker.  
  • Natuurlijke kwelderontwikkeling: we maken een natuurlijke kwelder langs de dijk bij de Westpolder. 

De uitvoering van de natuurprojecten duurt zo'n drie jaar en is tegelijk met de dijkversterking gereed.

Natuurontwikkeling Waddenzee 

Met de natuurmaatregelen levert de dijkversterking een bijdrage aan het behalen van wettelijke doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn hiervoor een apart investeringsprogramma gestart, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Rijkswaterstaat (RWS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Staatsbosbeheer werken namens de PAGW samen met de genoemde projectpartijen en gelijktijdig met de dijkversterking aan maatregelen die de waddennatuur klimaatbestendiger en robuuster maken. Met als belangrijkste doel herstel van het ecosysteem van de Waddenzee. 

Dijkversterking 

Versterking van de dijk is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de normen voor de waterveiligheid. Na afronding van de werkzaamheden beschermt de dijk de komende 50 jaar weer tegen een hogere zeespiegel en extreem weer als gevolg van klimaatverandering. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en daarmee het nationaal Deltaprogramma. 

Open dag zaterdag 8 juni  

Op zaterdag 8 juni is het de Dag van de Bouw en kunnen bezoekers de bouw van de dijkdoorgang Marnewaard zelf bezoeken. Ook zijn er allerlei activiteiten in de haven en bij het dijkinformatiecentrum voor een inkijkje in de bouw van onze diek van morgen. De open dag is van 10.00 – 16.00 bij het Dijkinformatiecentrum, Haven 46C Lauwersoog.