Terugblik najaarseditie Dijkwerkers on Tour

Een kijkje in de keuken nemen bij een project van een ander waterschap? Dat doen we met Dijkwerkers on Tour. We gaan naar buiten, in kleine sessies op de dijk, om actuele thema’s met elkaar te bespreken. Onlangs hebben we de najaarseditie afgerond met een bezoek bij Waterschap Zuiderzeeland bij de IJsselmeerdijken.

Vergroot afbeelding Dijkwerkers on Tour op bezoek bij IJsselmeerdijk
Beeld: ©HWBP

Golfoverslagproeven

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt of erosie bij dijkovergangen kan verminderen door het aanleggen van innovatief versterkte overgangen op de dijk in het binnentalud. Dit wordt getest met golfoverslagproeven. Bij overgangen kun je denken aan het punt waar een knik in de bekleding zit, zoals de overgang van talud naar berm van de dijk met grasbekleding of op het punt waar een harde bekleding, zoals een asfaltweg, over gaat naar gras. Dit innovatieproject heeft tot doel te onderzoeken welke methoden die sterkte van overgangen nu echt vergroten, zodat eventueel meer golfoverslag toegestaan kan worden en een verhoging van de dijk beperkt of voorkomen kan worden zonder in te boeten op waterveiligheid.

Op de IJsselmeerdijk zijn op het binnentalud vier testvakken aangebracht. In het eerste vak wordt de dijk in de huidige staat getest en in de overige drie vakken zijn vijf verschillende nieuwe technieken/innovaties bij de overgangen gemaakt die door de markt zijn aangedragen. Het gaat om een blokkenmat, geotextiel/geogrid, sterk verdichte klei, een overgang gemaakt met bestaande grond en een toeslagmateriaal (mixed in place) en een vloeiende overgang.

De proeven kwamen al veelvuldig in het nieuws:

Deze najaarseditie waren we ook op bezoek bij:

  • Waterschap Noorderzijlvest: Uitvoering dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat 
  • Waterschap Limburg: Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 
  • Waterschap Limburg: Dijkversterking Thorn – Wessem 
  • Waterschap Brabantse Delta: Adviesteam Dijkontwerp: Verbeteren van de grasmat op het binnentalud zorgt voor sterker buitentalud
  • Waterschap Rivierenland: Neder-Betuwe, samenwerking met de markt
  • Rijkswaterstaat: Hollandsche IJsselkering: KIJKje op de HIJK
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta: Uitvoering: Dijkversterking op een bedrijventerrein: hoe werk je succesvol samen met bedrijven?
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Uitvoering Etersheimerbraak
  • Waterschap Rivierenland: Projectbezoek: dijkversterking Tiel-Waardenburg in uitvoering 

Volgend seizoen gaan we weer de dijk op en volgen er nieuwe sessies van Dijkwerkers on Tour.