Dijkverlegging Paddenpol goed voorbeeld van IRM

Op maandag 5 juli 2021 is het startschot gegeven voor de dijkverlegging bij Paddenpol, ten zuiden van Zwolle. De dijkverlegging zorgt voor waterveiligheid in combinatie met een klimaatbuffer en 13 hectare extra riviernatuur langs de IJssel. Dit onderdeel van het HWBP-project IJsselwerken is een landelijk voorbeeld van Integraal Riviermanagement (IRM).

De samenwerking rondom deze dijkverlegging bestaat uit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), het ministerie van infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, , Provincie Overijssel, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. De partijen gaan samen de uitdaging aan om het Nederlandse rivierengebied veerkrachtig en toekomstbestendig te maken.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Bestuurders bij plattegrond gebiedsontwikkeling Paddenpol
©Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bij de ondertekening van samenwerkingsovereenkomst op 5 juli was onder andere minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Cora van Nieuwenhuizen aanwezig. Van Nieuwenhuizen: “Ik ben trots op deze samenwerking waarmee we laten zien hoe Rijk en regio het Nederlandse rivierengebied veerkrachtig en toekomstbestendig kunnen maken."

"Nu kan de dijkverlegging bij Paddenpol doorgaan, wat kansen biedt voor waterstandsverlaging, natuur, waterkwaliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie.”

Voordelen dijkverlegging

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) trof Waterschap Drents Overijsselse Delta voorbereidingen om de dijk tussen Zwolle en Olst te versterken. In 2019 bleek uit onderzoek dat bij Paddenpol een dijkverlegging in plaats van een dijkversterking ook kansrijk was en direct kansen biedt voor natuurontwikkeling en waterveiligheid.

Een dijkverlegging levert meer ruimte voor de IJssel op dan een dijkversterking. De uiterwaard wordt breder. Dat zorgt voor een minder hoge waterstand op de rivier in tijden van hoge afvoeren.  Tegelijkertijd blijft het hoge water langer staan en fungeert de Paddenpol als natuurlijke waterbuffer die water levert aan de natuur in tijden van droogte. De inrichting levert ook een hogere ecologische waterkwaliteit op, met een geul voor vissen. Tevens ontstaat er extra riviernatuur met natte graslanden.

Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, volgt de stap van het inrichtingsplan naar een uitwerking van een Voorlopig en een Definitief Ontwerp. Voor het HWBP-project IJsselwerken gaat naar verwachting in 2023 de eerste schop de grond in en is het in 2027 klaar.

Meer over het project IJsselwerken