Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking.

De klei is gewonnen uit kwelders voor de kust van Delfzijl en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Waterschap Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder in Groningen te versterken tot een zogenoemde Brede Groene Dijk.

Brede Groene Dijk

Erik Jolink, projectmanager Waterschap Hunze en Aas: "We willen een dijk aanleggen van klei, en niet van asfalt, omdat deze mooi in het unieke Natura2000 landschap past. In plaats van 100.000 vrachtwagens klei van elders te halen gebruiken we de klei die in de vorm van grote hoeveelheden slib ‘voor de deur’ in het water zweeft. Hiermee zorgen we voor een veilige dijk en verbeteren we de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium."

Resultaten proef

Met de resultaten uit deze proef kan het waterschap de benodigde laagdikte van de klei op de Brede Groene Dijk berekenen. Mogelijk vergroten de resultaten ook de voorspelbaarheid en toepasbaarheid van lokaal gewonnen dijkmateriaal in Nederland en in het buitenland. In 2022 is het totale onderzoek afgerond.

Dijkversterking in Nederland

Als de proef succesvol is, dan levert dat veel voordeel op voor totale dijkversterkingsopgave van Nederland. Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: "We werken in een unieke samenwerking van het Rijk met de 21 Waterschappen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: de versterking van ongeveer 1.500 kilometer dijk en 500 sluizen en gemalen. Als we een deel van de dijken met lokaal gewonnen klei uit slib kunnen aanleggen, dan scheelt dat enorm in de kosten, in milieubelasting en in overlast."

Samenwerking

Waterschap Hunze en Aa’s is initiatiefnemer en trekker van het onderzoek. De EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen, de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), en Wetterskip Fryslân. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de belangrijkste financier en adviseert over het onderzoek.