Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico’s

De meeste Nederlanders zijn niet bang dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen. Uit een onderzoek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma onder bijna 1.100 burgers blijkt, dat ze ervan uitgaan dat de overheid op tijd maatregelen neemt. 80 procent van de ondervraagden heeft daar 'veel' of 'tamelijk veel' vertrouwen in.

Vergroot afbeelding Zandzakken op dijk bij hoogwater in 1995
Beeld uit 1995 van zandzakken op dijk bij extreem hoogwater

25 jaar geleden extreem hoogwater in Nederland

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat deze week stil bij het extreme hoogwater in Gelderland, Overijssel en Limburg, precies 25 jaar geleden. 250.000 mensen en 1 miljoen stuks vee werden verplaatst vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Dit onderzoek toont aan dat, ondanks de ervaringen van 25 jaar geleden, de ondervraagden zich over het algemeen weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland.

Wel vinden ze maatregelen ter voorkoming van overstromingen nodig. Na de evacuaties zijn de dijken met noodmaatregelen versterkt en zorgde het programma Ruimte voor de Rivier voor waterstandsverlaging. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de volgende stap in deze maatregelen.

"Nederlanders zijn niet bezig met overstromingsrisico's"

De respondenten zijn banger voor zeespiegelstijging (40%), droogte (38%) en smeltende ijskappen (39%) dan voor stormvloeden (25%), dijkdoorbraak (25%) en overstroming vanuit zee (23%). Mensen maken zich nauwelijks zorgen over mogelijke overstromingen in hun woonomgeving: op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (hele erge zorgen) wordt gemiddeld 2,9 gescoord.

"Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit zee en van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou 60 procent van ons land regelmatig onder water lopen. Nederlanders zijn klaarblijkelijk niet bezig met overstromingsrisico’s, maar vinden het wel noodzakelijk om te werken aan hoogwaterbescherming. We zien deze opvatting ook terug bij de uitvoering van onze dijkversterkingsprojecten”, stelt Erik Wagener, directeur van het HWBP.

Maar liefst 93% vindt het nodig om tegen hoogwater beschermingsmaatregelen te nemen. Zo’n 78% ziet dijkversterkingen als pure noodzaak om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen. Het vertrouwen in de overheid om voldoende maatregelen te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen is groot: 81% antwoordt bevestigend.

Land onder water, wonen op terpen

Respondenten zijn minder uitgesproken over hoe Nederland er over 100 jaar uitziet. 'De kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan niet meer in het Nederland wonen zoals we dat nu kennen', stelt 43% van de Nederlanders. 22% denkt dat het merendeel van ons land dan onder water ligt.

Ruim een vijfde van de respondenten verwacht dat grote delen van Nederland dan onbewoonbaar zijn en dat we alleen nog op grote terpen wonen. 32% denkt dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee, die het zeewater naar Nederland toe controleert.

Onderzoek in het kader van campagne #hohohoogwater

Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het maakt deel uit van de campagne #hohohoogwater, die de dreiging belicht die ontstond na extreem hoogwater in 1995. Sindsdien zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd, eerst via het programma Ruimte voor de Rivier en nu door het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1.500* kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt, als onderdeel van het Deltaprogramma. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. (* = actuele stand per 1 september 2021)