Subsidiabiliteit monitoring waterspanningen

Langjarige monitoring van waterspanningen in een dijk is een belangrijke succesfactor voor een doelmatig ontwerp van een waterkering. Het gaat hier om monitoring van waterspanningen in dijken bij hoogwater situaties, die eens in de 10 à 15 jaar voorkomen. De monitoring geeft meer inzicht in het gedrag van waterspanningen (of waterniveaus) in dit soort situaties gericht op de faalmechanismen piping en macrostabiliteit. Dit type monitoring is ook van meerwaarde voor de zorgplicht.

Het betreft monitoring van laagfrequent voorkomend gedrag van waterspanningen in dijken, gericht op de faalmechanismen piping en macrostabiliteit in het rivierafvoer-gedomineerd deel. Denk hierbij aan het gedrag van waterspanningen in en onder een dijk bij hoogwatersituaties.

Deze pagina beschrijft aan welke criteria voldaan moet worden om voor subsidiering van langjarige monitoring in aanmerking te komen. Daarnaast is beschreven welke kostenverdeling gehanteerd wordt en hoe vervolgens gesubsidieerd wordt. 

Criteria

Om voor subsidiering van langjarige monitoring van waterspanningen in aanmerking te komen, moet aan de volgende criteria voldaan worden:

 • het gaat om monitoring van beoordeelde dijktrajecten die niet aan de norm voldoen; 
 • er is een conformiteitsoordeel van de ILT beschikbaar; 
 • het betreft een project wat de ingangstoets doorlopen heeft;
 • de nut en de noodzaak van monitoring is aangetoond bij de ingangstoets;z
 •  er is onderbouwd dat het doelmatig is om te beginnen met monitoren;
 • het gaat om monitoring van laagfrequent gedrag van waterspanningen die nodig zijn om te komen tot een doelmatig ontwerp van de versterkingsmaatregel;
 • de beheerder kan aantonen dat het informatiesysteem op orde is en de benodigde middelen voor de instandhouding van dat systeem geborgd zijn.

Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan, kan een tussentijdse afspraak gemaakt worden tussen PD HWBP en de betreffende keringbeheerder. Onderdeel van de afspraak is afstemming over de aanpak van monitoring en de daarvoor benodigde kosten.

Kostenverdeling

De volgende kostenverdeling wordt gehanteerd:

 • Het ontwerp en de plaatsingskosten van langjarige monitoring zijn subsidiabel binnen het HWBP. 
 • De kosten voor het operationeel beheer van het monitoringsnetwerk, inclusief de dataverwerking- en analyse, komen voor rekening van het waterschap.

Subsidiëring

Na een positieve ingangstoets zijn er twee sporen voor subsidie mogelijk:

 • De kosten voor monitoring kunnen onderdeel zijn van de programmakosten van het desbetreffende waterschap en worden afgehandeld conform afspraken over de subsidiering van dit type kosten.
 • De kosten worden opgevoerd bij het eerste subsidiemoment van het desbetreffende project. Dit houdt in dat het waterschap de kosten mogelijk voor een wat langere tijd moet voorfinancieren. Gezien het relatief geringe bedrag van monitoringskosten gaat ook de voorfinanciering om geringe bedragen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Harm Rinkel via harm.rinkel@hoogwaterbescherming.nl.