Handreiking Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK 2018)

Voor kostenramingen van dijkversterkingsprojecten maken wij gebruik van de Standaard Systematiek Kostenramingen 2018, kortweg SSK 2018, versie 2.3.000. Dit is een systematiek voor het opstellen, vastleggen en delen van ramingen.

De systematiek geeft opstellers en gebruikers van ramingen in Nederland een wijze om de kosten van ‘assets’ te ramen en uit te wisselen. Het biedt hiervoor een uniforme werkwijze, structuur en een eenduidig begrippenkader. Dit maakt ramingen overzichtelijk en onderling vergelijkbaar.