Herijking subsidie

Bij traditionele contractvormen vindt een aanbesteding voor de realisatie plaats, nadat de subsidieaanvraag voor de realisatiefase is gedaan. Bij de subsidieaanvraag is de exacte hoogte van het aanbestedingsresultaat dan niet bekend. In de subsidieregeling (officieel Regeling subsidie hoogwaterbescherming) is daarom opgenomen dat de beschikking voor de realisatiefase gewijzigd kan worden op grond van het daadwerkelijke aanbestedingsresultaat.

Hieronder vind je de uitleg en bijbehorende werkwijze.

Juridisch kader

In de subsidieregeling gaan verschillende artikelen over herijking:

 • artikel 4 lid 2
 • artikel 8
 • artikel 10 lid 4

Daarnaast staat er meer informatie over de herijking opgenomen in deel B van de regeling.

Kort samengevat komt het erop neer dat het aanbestedingsresultaat verwerkt wordt in de geraamde kosten en de realisatiebeschikking daarop gewijzigd wordt. De beschikking wordt gewijzigd om het aanbestedingsresultaat te verwerken in de te verlenen subsidie.
Hiertoe informeert de beheerder de Minister (via de programmadirectie HWBP) schriftelijk over het aanbestedingsresultaat binnen 6 weken na het sluiten van de overeenkomst die het resultaat is van de gunningsbeslissing.

Proces herijking na gunning

Hieronder staat het proces beschreven, gerelateerd aan de regeling, hoe te komen tot deze wijzigingsbeschikking (ook wel “herijking na gunning” genoemd).

1. De aanpassing van de beschikking voor de realisatiefase wordt ambtshalve door de programmadirectie uitgevoerd. Ambtshalve betekent dat de programmadirectie op basis van het gunningsresultaat de beschikking aanpast. Dit is alleen het geval indien er geen sprake is van een prijsduiker (zie stap 3).

Artikel 8 Beschikking tot subsidieverlening
 Naast het bepaalde in de artikelen 4:30 en 4:31 van de Algemene wet bestuursrecht bevat de beschikking tot verlening van de reguliere subsidie: b. een bepaling dat de beschikking ten behoeve van de fase waarin de gunningsbeslissing van de aanbesteding van het werk plaatsvindt ambtshalve wordt gewijzigd ter verwerking van het aanbestedingsresultaat in de raming van de kosten.

2. Om die aanpassing te kunnen doorvoeren, dient de beheerder het resultaat van de aanbesteding aan de programmadirectie te melden.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger informeert de Minister schriftelijk over het aanbestedingsresultaat uiterlijk zes weken na het sluiten van de overeenkomst die het resultaat is van de gunningsbeslissing.

3. Bij die aanvraag dient de beheerder het resultaat van de aanbesteding aan te tonen:

 • Uitgangspunt is de projectraming als basis van de beschikking realisatie
 • Daarin wordt verdisconteerd:
  - De bieding van de aannemer
  - De verschuiving van de risicoverdeling OG-ON

Voor de berekening stelt de programmadirectie een rekenmodel ter beschikking

 • Risico’s die niet meer kunnen optreden, bijvoorbeeld als gevolg van de gunning, worden uit het risicodossier en uit de risicoreservering gehaald.
 • Het percentage onbenoemde risicoreservering van voor gunning blijft gehandhaafd. Het bedrag voor de onbenoemde risicoreservering wordt aangepast op basis van de aangepaste raming.
 • In het geval van een prijsduiker, een aanbesteding met een verschil groter dan 15% tussen de bieding en de contractraming:

Wanneer de lage inschrijving niet het gevolg is van optimalisaties, maar er sprake is van een prijsduiker met het risico op meerwerk gedurende de realisatie. Dan kan hiervoor een extra risico worden opgevoerd. De argumentatie voor het opvoeren van en de kwantificering van het aanvullende risico worden getoetst door de Programmadirectie HWBP.