Eindadvies Lange termijn programmering

De lange termijn programmering van het HWBP staat onder druk. De uitvoering loopt door allerlei omstandigheden langzamer dan gepland, de opgave is groter geworden en de kosten zijn toegenomen. Om het programmadoel ‘alle primaire waterkeringen voldoen in 2050 aan de norm’ te halen, voert de alliantie gezamenlijk veranderingen door. Deze veranderingen moeten natuurlijk wel effectief zijn. Dus verzocht het programmabestuur de prognose van de opgave tot 2050 te actualiseren en te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn om het programma bij te sturen. 

In de tussenrapportage ‘HWBP lange termijn programmering Stand van zaken’ van november 2023 zijn de eerste inzichten gedeeld. Ook bevat het suggesties voor interventies. Deze suggesties zijn daarna uitgewerkt in het ‘Eindadvies lange termijn programmering’. De belangrijkste aanbevelingen uit dat eindadvies zijn: 

  • Wijzigen van het sturen op de alliantiedoelen (meer vanuit Best for program);
  • De manier van programmeren veranderen (meer onder centrale regie en vanuit –herijkte- leidende principes);
  • Mogelijkheden verkennen voor meer samenwerking en efficiëntere uitvoering (beter benutten en borgen van organisatie- en ontwikkelkracht);
  • Heroverwegen van de huidige kaders en spelregels (inventariseren en herijken van negatieve prikkels in het systeem);
  • Meer scherpte aanbrengen in rollen en verantwoordelijkheden binnen de alliantie (evalueren huidige Governance(structuur) en meer zakelijkheid in de samenwerking(cultuur). 

Deze aanbevelingen worden ingevlochten in het Parapluplan Toekomstgericht HWBP. Hiermee komen de initiatieven om het einddoel van 2050 onder veranderde omstandigheden te halen onder één noemer.