Integrale Scopebepaling Waterveiligheidsopgaven

Wilt u ook weten hoe u ruimtelijke- en duurzaamheidsopgaven meeneemt in de waterveiligheidsopgave?  De methode ‘Integrale Scopebepaling Waterveiligheidsopgaven’ geeft hier inzicht in en laat zien hoe de waterveiligheidsopgave zich tot de gebiedscontext verhoudt.  Deze methode biedt handvatten om ruimtelijke- en duurzaamheidsopgaven in een gebied mee te nemen in de scope van een waterveiligheidsopgave. Het doel is om te komen tot doelmatiger projecten met maatschappelijke meerwaarde, die op draagvlak in de omgeving kunnen rekenen.

Integraal

Steeds vaker horen we dat onze projecten integraal benaderd moeten worden vanwege de toenemende druk op de leefomgeving. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen voldoen aan de waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd staat Nederland voor grote maatschappelijke opgaven en ambities, zoals de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie, de transitie naar een circulaire economie en de energietransitie. De waterkeringen liggen vaak in karakteristieke en waardevolle landschappen of gebieden waar de druk op de ruimte hoog is. Het betrekken van de omgeving en de partijen in de omgeving is daarom noodzakelijk. Maar waar trekken we de grens rond het project?

Rijkswaterstaat in het Deltaprogramma en de afdeling RWS-Ontwerpt stelden tijd en geld beschikbaar om voor waterveiligheidsprojecten een methode te ontwikkelen om tot een integrale scope te komen. Door de methode toe te passen wordt duidelijk welk niveau van integraliteit geschikt is:

  1. Inpassing,
  2. Meervoudige inrichting of
  3. Gebiedsontwikkeling

Ook wordt de grootte van het studiegebied en plangebied bepaald en inzichtelijk welke opgaven en ambities in de omgeving al dan niet tot het waterveiligheidsproject behoren. Daarnaast brengt de methode de kansen en dilemma’s in een gebied laagdrempelig en vroegtijdig in beeld. Ontwerpateliers spelen een centrale rol in de methode.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier droeg bij het ontwikkelen van de methode een geschikte casus aan: de dijken van Schellingwoude en Monnickendam die onderdeel zijn van het project Gouwzee & Buiten-IJ.

De Integrale Scopebepaling Waterveiligheidsopgaven is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen RWS-Ontwerpt, Defacto Stedenbouw, H+N+S landschapsarchitecten, Rijkswaterstaat in het Deltaprogramma, de Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Neem voor meer informatie contact op met Regina Havinga of Defne Osmanoglou.