Definitieve programmavoorstel HWBP 2025-2036

Het programmabestuur HWBP heeft op 13 november 2023 het definitieve HWBP programmavoorstel 2025-2036 behandeld en vastgesteld. De programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2025-2036 toe aan de Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma 2025. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van I&W aan. Op Prinsjesdag 2024 wordt het Deltaprogramma 2025 met daarin het HWBP-programma 2025-2036 aangeboden aan de Tweede Kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen.

Het HWBP maakt elk jaar het voortrollende programma met een duur van twaalf jaar. In het programmavoorstel HWBP 2025-2036 vind je het programma dat in november 2023 door het programmabestuur HWBP is vastgesteld. Ter informatie zijn de eerste jaren voorafgaand aan dit programma en de twee jaren na deze periode ook zichtbaar gemaakt. In dit bestand zijn de 100% bedragen getoond. Dat betekent dat van de getoonde bedragen 90% subsidiabel is en 10% is projectgebonden bijdrage.


Hieronder volgt een korte uitleg over welke informatie er in het programma te vinden is. Dit is onderverdeeld in verschillende blokken.

Onderdeel algemeen

Hier staan de kosten die de programmadirectie maakt die vallen onder algemene uitgaven.

Onderdeel Kennis en Innovatie

Het daaropvolgende blok geeft een overzicht van de geprogrammeerde innovatieprojecten. Een cel die paarsgekleurd is, geeft aan in welk jaar gewerkt wordt aan het desbetreffende project. De getoonde bedragen zijn de subsidiebedragen per jaar die het innovatieproject ontvangt. In totaal is er 10 miljoen euro per jaar aan subsidiebudget voor innovatieprojecten beschikbaar. Bedragen buiten de paarse cellen zijn uitbetalingen die nog volgen na afronding project.

Onderdeel reguliere projecten

Hier worden de versterkingsprojecten getoond waar aan wordt gewerkt of waar in de toekomst aan gewerkt wordt, per beheerder. In totaal is er 400 miljoen euro aan subsidie per jaar beschikbaar voor versterkingsprojecten. Maar de uitgaven zijn niet lineair door de tijd verdeeld. Ook hier zijn gekleurde cellen en bedragen te zien. De gekleurde cellen betekenen:

  • Lichtgroen: Project in voorverkenningsfase
  • Groen: Project in verkenningsfase
  • Oranje: Project in planvormingsfase
  • Blauw: Project in realisatiefase
  • Grijs: Fastlane (twee projectfasen in één) fase of jaar waarin subsidie voor twee fasen wordt uitgekeerd
  • Rood: Ingrepen om het programma financieel passend te krijgen aan het beschikbare budget.

De getoonde bedragen zijn de subsidiebedragen die per jaar aan het project worden uitgekeerd. We hanteren een maximum van 40 miljoen euro per project per jaar. Soms komt het voor dat getoonde bedragen buiten een gekleurde cel staan. In dit geval, zijn er ingrepen in de kasreeks gedaan, dit kan verschillende redenen hebben. Een overzicht van ingrepen die kunnen plaatsvinden staan beschreven in de kadernota

Onderdeel Reguliere projecten (Bestuursovereenkomst Maas)

Dit is een regeling die destijds met Limburg is afgesproken. Hetzelfde als hierboven genoemd bij ‘reguliere projecten’ geldt ook voor de projecten die hier getoond staan.

Onderdeel Reguliere projecten (voorfinancieringsprojecten)

Dit zijn projecten waarvan de beheerder in eerste instantie de kosten van het project zelf voorschiet. De beheerder kan ervoor kiezen om voor te financieren omdat het graag met een project wil starten maar daar op programmaniveau nog geen ruimte voor is. Uitgangspunt is om deze subsidie zes jaar later uit te betalen. Betreft uitbetalingsregime volgt een voorfinancieringsproject hetzelfde traject als een regulier project. 

Onderdeel uitwisselingsbijdrage

In dit blok staan projecten die subsidie krijgen voor werkzaamheden, anders dan dijkversterking. Denk hier bijvoorbeeld aan waterstandsverlagende maatregelen. 

Onderdeel bijdrage MIRT

Dit toont dijkversterkingsprojecten die onderdeel zijn van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transpoort) projecten.

Onderdeel Rijkswaterstaat

Omdat Rijkwaterstaat onderdeel is van de alliantie HWBP, zijn de projecten van hen ook weergegeven op het programma. Rijkwaterstaat projecten ontvangen echter geen subsidie vanuit het HWBP.