Verslag Integrale Scopebepaling Schiermonnikoog

Wetterskip Fryslân heeft op Schiermonnikoog een waterveiligheidsopgave. Ontwikkelingen in de omgeving van de waterkering worden steeds belangrijker bij het beantwoorden van de vraag wat nodig, wenselijk en mogelijk is in relatie tot de aanpak van waterveiligheidsopgaven van een dijk- en duintraject. Er is veel winst te behalen wanneer vroeg in het planproces van een HWBP-project er zicht is op mogelijke raakvlakken met andere gebiedsambities, zodat op basis daarvan de integraliteit van de projectscope vastgesteld kan worden. Daarom heeft het Wetterskip Fryslân het advies van het HWBP gevolgd om nog voor de start van de verkenningsfase van het hoogwaterbeschermingsproject de methode “Integrale scopebepaling waterveiligheidsopgaven” te doorlopen.