Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) rekenmodel

Voor kostenramingen van dijkversterkingsprojecten maken wij gebruik van de Standaard Systematiek Kostenramingen 2018, kortweg SSK 2018, versie 2.3.000. In dit Excel-bestand is het mogelijk om de kostenraming te maken voor projecten van het HWBP.

De Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het opstellen, vastleggen en delen van ramingen in met name de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. De systematiek geeft opstellers en gebruikers van ramingen in Nederland een wijze om de kosten van ‘projecten’ te ramen en uit te wisselen. Het biedt hiervoor een uniforme werkwijze, structuur en een eenduidig begrippenkader. Dit maakt ramingen overzichtelijk en onderling vergelijkbaar.

Bij elke subsidieaanvraag van verkenning, planuitwerking, realisatiefase van een project wordt een kostenraming volgens de SSK-systematiek en een bijbehorende kostennota verwacht. Een kostenraming gaat gepaard met een goede risicoanalyse volgens de RISMAN-methode en de vertaling van risico’s naar de kosten in de SSK-raming.

HWBP maakt gebruik van het rekenmodel versie 2.3.000