Handreiking landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsopgaven

Een handreiking met als doel praktische en procesmatige handvatten te geven voor de projectopgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma met betrekking tot landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit.