Dijkversterkingsproject Jaarsveld - Vreeswijk (Sterke Lekdijk) SLE

De Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk is afgekeurd op piping en macrostabiliteit binnenwaarts, en in mindere mate op hoogte en bekleding van binnen- en buitentalud. De dijk wordt over 13 kilometer versterkt.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 13 kilometer en 1 kunstwerk
Projectfase Verkenningsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Piping, macrostabiliteit binnenwaarts en in mindere mate hoogte en bekleding binnen-/buitentalud.
Bijzonderheden
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/
Laatste update pagina 25-11-2021

Deze dijkversterking is het vijfde deelproject van Sterke Lekdijk en kan daarmee flink profiteren van het werk van voorgaande deelprojecten. Het enige kunstwerk in de dijk met een mogelijke pipingopgave is de uit begin negentiende eeuw daterende Oude Sluis te Vreeswijk.

Een bijzonder aspect is de eventuele verbetering van het ontlaststelsel in Jaarsveld. Bij hoogwater voorkomt dit systeem te hoge grondwaterstand/waterspanning in de dijk, waarmee het bijdraagt aan stabiliteit en vermindering van de kans op piping.

De uiterwaarden langs het ‘landelijke’ traject bestaan hoofdzakelijk uit agrarisch gebied, onderbroken door een groot recreatiecomplex, één klein Natura 2000-gebied en diverse gebieden van Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de omgeving van het stedelijk gebied zijn tien jaar geleden langs de Lek nevengeulen en natuur aangelegd.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase, die loopt tot medio 2022. Na het opstellen van het plan van aanpak zijn middels individuele overleggen en (digitale) gebiedsavonden/werkateliers, wensen en aandachtspunten uit het gebied in kaart gebracht.

Intussen is de Nota van Uitgangspunten gereed, die op hoofdlijnen een beeld geeft van de kenmerken van het projectgebied, de veiligheidsopgave en de omgevingsopgave.

Voor de omgevingsopgave zijn circa 40 meekoppelkansen en raakvlakprojecten gedefinieerd. Daarnaast schetst deze nota het kader en het proces naar het in 2022 op te leveren voorkeursalternatief.

  • werk aan de dijk