Dijkversterkingsproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis (Sterke Lekdijk) SLC

De Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis is afgekeurd op piping, macrostabiliteit en in beperktere mate hoogte en moet over 10 kilometer versterkt worden.

Projecteigenaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lengte dijktraject en/of aantal kunstwerken 11 kilometer
Projectfase Planuitwerkingsfase
Verwachte afronding ntb
Faalmechanisme(n) Piping, macrostabliteit en in beperkte mate hoogte
Bijzonderheden Geen
Link website project https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/
Laatste update pagina 25-11-2021

Kenmerkend voor dit dijktraject is dat er een flink aantal gebiedsontwikkelingen zijn die direct raken aan het dijkversterkingsproject. Het is de uitdaging om de veiligheidsopgave te combineren met of af te stemmen op deze ontwikkelingen. Belangrijke bestuurlijke partners zijn de gemeenten Houten en Nieuwegein en de provincie Utrecht.

Zeer opvallend aanwezig is de kruising met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij de stelling van Honswijk het hoogtepunt vormt. De primaire kering wordt bij fort Honswijk letterlijk gevormd door een deel van dit fort. De komende jaren worden plannen gemaakt om het fort een nieuwe bestemming te geven.

De dijkversterking tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Medio 2021 is het voorkeursalternatief vastgesteld en nu wordt het plan verder uitgewerkt. Daarbij wordt intensief samengewerkt met bewoners, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. Waar mogelijk worden meekoppelkansen bij de dijkversterking betrokken, om tot een veilige en mooie dijk te komen.

  • werk aan de dijk